Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 2394Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan MFC Zevenhuizen

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan MFC Zevenhuizen voor een ieder ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van een Multifunctioneel Centrum (MFC) op het bestaande sportveldencomplex aan het Hoofddiep te Zevenhuizen. In het MFC wordt naast sportvoorzieningen zoals een sporthal, kleedkamers en kantines voor sportverenigingen ook een dorpshuis gevestigd. Verder voorziet het plan in een uitbreiding van parkeervoorzieningen en een wijziging van de bestemming van een perceel grond (sectie G nummer 4785) dat in gebruik is als tuin/erf bij de woning Oude Streek 14 te Zevenhuizen. De huidige bestemming van genoemd perceel (‘Sport’) wordt daartoe gewijzigd in een woonbestemming (zonder bouwvlak).

Het plangebied omvat het bestaande sportcomplex van Zevenhuizen, gelegen ten zuiden van de Molenweg en ten westen van het Hoofddiep.   

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan MFC Zevenhuizen ligt vanaf 16 januari 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Leek (Tolberterstraat 66 te Leek). Het ontwerpbestemmingsplan kan ook digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.BPZE19HERS1-OW01)

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder de stukken inzien en schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Westerkwartier, postbus 100, 9350 AC Leek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de heer S.P. van Sloten (0594-551640).