Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

19-12-2019 / GS19SBP003

Geachte [...],

Op 20 september 2018 heb ik aan een deel uw schema goedkeuring verleend. Op 24 januari 2019 heb ik de reikwijdte van die goedkeuring uitgebreid. Op 3 juli 2019 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor:

 • A. goedkeuring van een aantal nieuwe schemadocumenten, waaronder SBP Instruction Document 5E: Collection and Communication of Energy and Carbon Data. Version 1.1, November 2019 dat in uw schema Instruction Documenten 5A t/m 5D vervangt;

 • B. uitbreiding van de reikwijdte van mijn goedkeuringsbeschikking van 24 januari 2019 tot groepcertificering voor de biomassacategorie gecontroleerde biomassa. Hiertoe heeft u aanpassingen gemaakt in het document SBP Normative Interpretations, 6 December 2019; en

 • C. uitbreiding van de reikwijdte van mijn eerdere goedkeuring tot biomassa van categorie 2 voor de risicogebaseerde werkwijze. Hiervoor heeft u een nieuw schemadocument ingediend, namelijk SBP Instruction Document 2E: SBP Requirements for Risk Based Approach for Biomass Category 2. Version 1.0, September 2019 ID2E.

Op basis van artikel 10, derde lid, van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassing (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling) kan ik me laten adviseren door een adviescommissie. De adviescommissie heeft over uw aanvraag advies uitgebracht. Het advies heb ik verwerkt in dit besluit.

In het navolgende wordt puntsgewijs ingegaan op de voor deze goedkeuringsbeschikking relevante onderwerpen. Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de bijlage.’

1. Aanvraag en besluit op de aanvraag

Uw goedkeuringsaanvraag betreft uw certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP), met de claims “SBP-compliant biomass” en ”SBP-controlled biomass”, en de status “NL SDE+ compliant” en “NL SDE+ controlled” gemarkeerd in de Dynamic Batch Sustainability Data-sheet (DBSD) van het Data Transfer Systeem (DTS). SBP heeft als geografisch toepassingsgebied “wereldwijd”.

Besluit

Ad A)

In aanvulling op mijn beschikking van 20 september 2018 keur ik de volgende gewijzigde schemadocumenten goed:

 • SBP Glossary of Terms and Definitions. Version 1.1, January 2019;

 • SBP Appeals procedure. Version 1.1, January 2019;

 • SBP Complaints procedure. Version 1.1, January 2019;

 • SBP Document Development Procedure. Version 2.0, October 2019.

Daarnaast keur ik ook het volgende document goed:

 • SBP Instruction Document 5E: Collection and Communication of Energy and Carbon Data. Version 1.1, November 2019.

Dit document vervangt in uw schema SBP instructiedocument 5 A t/m D. Hiermee vervalt bij hercertificering van marktpartijen de in mijn beschikking van 20 september 2018 genoemde voorwaarde dat voor het voldoen aan de eisen 12.1 t/m 12.6 gecertificeerd moet zijn tegen het vrijwillige ID5D, nu ID5E een verplicht document in uw certificeringsschema is geworden.

Alle wijzigingen in bovengenoemde documenten leiden verder niet tot aanpassing van mijn goedkeuring van uw schema. Deze goedkeuring heeft betrekking op de claim “SBP compliant biomass” en “SPB controlled biomass” en heeft een geografisch toepassingsgebied “wereldwijd”.

Ad B)

In aanvulling op mijn beschikking van 24 januari 2019, keur ik het volgende schemadocument goed:

 • SBP Normative Interpretations, 6 December 2019.

Dit betreft een aanvulling op uw eerder door mij goedgekeurde vrijwillige Instruction document 2D “SBP Requirement for Group Schemes”, version 1.1, November 2018 (ID2D).

Aanvulling en voorwaarde bij mijn goedkeuring

Met deze uitbreiding introduceert u in uw schema twee nieuwe statussen, te weten: “NL SDE+ compliant” en “NL SDE+ controlled”. Dit zijn binnen uw schema optionele statussen en altijd aanvullend op uw claims “SBP-compliant biomass” en ”SBP-controlled biomass”.

Ter verheldering van mijn goedkeuringsbeschikking van 24 januari 2019 geef ik hieronder een totaaloverzicht van waarvoor uw schema nu in relatie tot deze twee statussen is goedgekeurd, onder de voorwaarden dat:

 • bij de energieproducent duidelijk is dat de eerste schakel in de keten gecertificeerd was tegen het vrijwillige ID2D; én

 • deze statussen door deze gecertificeerde marktpartij in DBSD zijn opgenomen.

“NL SDE+ compliant” biomassa en ID2D gecertificeerde eerste schakel:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

3 en 4

2.1

1,2

3.1

1,2

3.2

1,2

3.3

1,2

4.1

1,2

4.2

1,2

4.3

1

5.1

1,2

6.1

1,2

6.2

1,2

6.3

1,2

7.1

1,2

7.2

1,2

7.3

1,2

7.4

1,2

7.5

1,2

8.1

1,2

8.2

1,2

8.3

1,2

8.4

1,2

8.5

1,2

8.6

1,2

8.7

1,2

8.8

1,2

9.1

1,2

9.2

1,2

10.1

1,2

10.2

1,2

10.3

1,2

10.4

1,2

10.5

1,2

11.1

1,2

11.2

1,2,3,4 en 5

13.1

1,2,3,4 en 5

13.2

1,2,3,4 en 5

13.3

“NL SDE+ controlled” biomassa en ID2D gecertificeerde eerste schakel:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

1,2 gecontroleerde biomassa

3.1

1,2 gecontroleerde biomassa

3.2

1,2 gecontroleerde biomassa

3.3

1,2 gecontroleerde biomassa

4.1

1,2 gecontroleerde biomassa

4.2

1,2 gecontroleerde biomassa

4.3

1 gecontroleerde biomassa

5.1

1,2 gecontroleerde biomassa

7.1

1,2 gecontroleerde biomassa

7.3

1,2 gecontroleerde biomassa

11.1

1,2 gecontroleerde biomassa

11.2

1,2 gecontroleerde biomassa

13.1

1,2 gecontroleerde biomassa

13.2

1,2 gecontroleerde biomassa

13.3

Ad C)

Ik heb besloten mijn goedkeuring van uw schema uit te breiden tot het document:

 • SBP Instruction Document 2E: SBP Requirements for Risk Based Approach for Biomass Category 2. Version 1.0, September 2019;

Hierdoor kan uw schema gebruikt worden voor het aantonen door middel van de risico gebaseerde werkwijze dat is voldaan van de geldende eisen voor categorie 2 biomassa (zoals binnen de SDE-regeling is toegestaan gedurende de groeipadperiode), en ook voor gecontroleerde biomassa. Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

 • dat bij de energieproducent duidelijk is dat de eerste schakel in de keten gecertificeerd was tegen het vrijwillige ID2E; én

 • dat deze statussen door deze gecertificeerde marktpartij in DBSD zijn opgenomen.

“NL SDE+ compliant” biomassa en ID2E gecertificeerde eerste schakel:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

2 risicogebaseerd

3.1

2 risicogebaseerd

3.2

2 risicogebaseerd

3.3

2 risicogebaseerd

4.1

2 risicogebaseerd

4.2

2 risicogebaseerd

4.3

2 risicogebaseerd

6.1

2 risicogebaseerd

6.2

2 risicogebaseerd

6.3

2 risicogebaseerd

7.1

2 risicogebaseerd

7.2

2 risicogebaseerd

7.3

2 risicogebaseerd

7.4

2 risicogebaseerd

7.5

2 risicogebaseerd

8.1

2 risicogebaseerd

8.2

2 risicogebaseerd

8.3

2 risicogebaseerd

8.4

2 risicogebaseerd

8.5

2 risicogebaseerd

8.6

2 risicogebaseerd

8.7

2 risicogebaseerd

8.8

2 risicogebaseerd

9.1

2 risicogebaseerd

9.2

2 risicogebaseerd

10.1

2 risicogebaseerd

10.2

2 risicogebaseerd

10.3

2 risicogebaseerd

10.4

2 risicogebaseerd

10.5

“NL SDE+ controlled’’; biomassa en ID2E gecertificeerde eerste schakel:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

3.1

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

3.2

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

3.3

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

4.1

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

4.2

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

4.3

1 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

5.1

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

7.1

1,2 gecontroleerde biomassa, risicogebaseerd

7.3

Goedgekeurde schemaversie (totaal overzicht)

Mijn goedkeuring van SBP betreft nu de volgende schemadocumenten en documentversies:

 • SBP Standard 1: Feedstock Compliance Standard. Version 1.0, March 2015;

 • SBP Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock. Version 1.0, March 2015;

 • SBP Standard 3: Certification Systems. Requirements for Certification Bodies. Version 1.0, March 2015;

 • SBP Standard 4: Chain of Custody. Version 1.0. March 2015;

 • SBP Standard 5: Collection and Communication of Data. Version 1.0. March 2015;

 • SBP Standard 6: Energy and Carbon Balance Calculation. Version 1.0. March 2015;

 • SBP Glossary of Terms and Definitions. Version 1.0. March 2015;

 • Instruction Document 5A: Collection and Communication of Data. Version 1.1. October 2016;

 • Instruction Document 5B: Energy and GHG Data. Version 1.1. October 2016;

 • Instruction Document 5C: Static Biomass Profiling Data. Version 1.1. October 2016;

 • Instruction Document 5D: Dynamic Batch Sustainability Data. Version 1.1. March 2018;

 • Instruction Document 6A: Energy and Carbon Balance Calculation for the Netherlands. Version 1.0. March 2015;

 • SBP – Appeals procedure. Version 1.0. July 2015;

 • SBP – Complaints procedure. Version 1.0. July 2015;

 • SBP – Normative Interpretations. December 2017;

 • SBP Stakeholder Committee Terms of Reference. Version 2.0, December 2016;

 • SBP Audit Report for Energy and GHG data (SAR). Version 1.2, March 2018;

 • SBP Report on Energy and GHG for Supplied Biomass (SREG). Version 1.1, October 2016;

[Bovenstaande documenten alle goedgekeurd bij beschikking van 20 september 2018]

 • Instruction document 2D “SBP Requirement for Group Schemes”. Version 1.1, November 2018;

 • Instruction document 3I “SBP Requirements for Certification Bodies Auditing SBP Group Schemes”. Version 1.1, December 2018;

[Bovenstaande documenten goedgekeurd bij beschikking van 23 januari 2019]

 • SBP Glossary of Terms and Definitions. Version 1.1, January 2019;

 • SBP Instruction Document 2E: SBP Requirements for Risk Based Approach for Biomass Category 2. Version 1.0, September 2019;

 • SBP Instruction Document 5E: Collection and Communication of Energy and Carbon Data. Version 1.1, November 2019;

 • SBP Appeals procedure. Version 1.1 January 2019;

 • SBP Complaints procedure. Version 1.1 January 2019;

 • SBP Normative Interpretations. 6 December 2019;

 • SBP Document Development Procedure. Version 2.0, October 2019.

[Bovenstaande documenten nieuw goedgekeurd met deze beschikking]

2. Publicatie goedkeuring

Deze goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal uw certificatieschema worden opgenomen in de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 7051. Bent u het, eventueel na een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS19SBP003. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

de Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: Manager Duurzame Energie (team bioenergie)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister goedkeuring kan verlenen op aanvraag van een schemabeheerder aan een certificatieschema of een deel daarvan, een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of het verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO.nl een aanvraag tot verlening van erkenning indienen.

Naar boven