Besluit tot aanvulling op een (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema ‘Forest Stewardship Council International’ (FSC International) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

19-12-2019 / GS19FSC001

Geachte […],

Op 5 november 2018 heb ik besloten uw schema “Forest Stewardship Council International” (FSC International) deels goed te keuren. Op 19 september 2019 ontving ik van u een goedkeuringsaanvraag met betrekking tot een gewijzigd deel van dit schema, namelijk de documenten:

  • FSC-POL-30-001 (V3-0) FSC Pesticides Policy;

  • FSC-POL-30-001a EN FSC Lists of highly hazardous pesticides.

Zij vervangen in uw schema de documenten:

  • FSC-STD-30-001 (V1-0) Indicators and thresholds for the identification of ‘highly hazardous’ pesticides (HHP);

  • FSC-STD-30-001A (2017) FSC List of 'Highly hazardous' pesticides;

  • FSC-POL-30-001 (2005) FSC Pesticides Policy;

  • FSC-PRO-30-001 V1-0 EN Pesticide Derogation Procedure;

  • FSC-PRO-30-001a EN List of approved derogations for use of HHP.

Op basis van artikel 10, derde lid, van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling) kan ik me laten adviseren door een adviescommissie. De adviescommissie heeft over uw aanvraag advies uitgebracht. Het advies heb ik verwerkt in dit besluit.

1. Besluit

Ik heb besloten om, aanvullend op mijn besluit van 5 november 2018, de nu aan mij voorgelegde documenten eveneens goed te keuren. Daarmee zullen deze documenten deel uit maken van de lopende goedkeuring van uw schema.

Verder heb ik besloten om de reikwijdte van mijn goedkeuring van uw schema uit te breiden. In aanvulling op het bepaalde in tabel 1 en 2 in mijn beschikking van 5 november 2018 keur ik uw schema voor de duurzaamheidseisen 11.1 en 11.2 goed voor het geografische toepassingsgebied “wereldwijd”. Dit betreft zowel de claim ”FSC 100%” als de claim “FSC controlled wood:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

1 en 2

11.1

1 en 2

11.2

Ik merk daarbij op dat waar in de beschikking van 5 november 2018 gesproken wordt van een “goedkeuring van een claim” in wezen bedoeld is “goedkeuring van het schema met die claim”. Dit volgt logischerwijze uit het feit dat ik op grond van het Besluit enkel goedkeuring verleen aan schemaversies, en niet aan claims. Daarbij zijn voor het aantonen van duurzaamheid alleen de claims “FSC 100%” en “FSC controlled wood” relevant.

2. Publicatie goedkeuring

Deze (aanvullende) goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal de vermelding van uw certificatieschema in de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl (www.rvo.nl/duurzaamheidseisen) naar aanleiding van dit besluit worden geactualiseerd.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u per e-mail contact opnemen met RVO.nl via duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

Bent u het, eventueel na een toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS19FSC001. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: Manager Duurzame Energie (team bioenergie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: VOORWAARDEN EN TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister goedkeuring kan verlenen op aanvraag van een schemabeheerder aan een certificatieschema of een deel daarvan, een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of het verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO.nl een aanvraag tot erkenning indienen.

Naar boven