Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Fietsroute Kattenbroek- Gangboord_De Kreek

Logo Amersfoort

Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Amersfoort Zuid en Kattenbroek’, om daarmee van een fietspad aan te kunnen leggen langs het Gangboord naar de Kreek in de wijk Kattenbroek. Dit fietspad is onderdeel van de fietsverbindingen tussen Amersfoort-Noord en de rest van de stad en sluit aan op het hoofdfietsnetwerk.

 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning maakt de herinrichting mogelijk van het openbaar gebied van een deel van het Gangboord dat loopt naar De Kreek en bestaat onder andere uit de aanleg van een fietspad en een voetpad, waarvoor 15 taxussen moeten worden verplant. De herinrichting is gedeeltelijk niet mogelijk binnen de regels van het geldende 'Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek'. In dat plan loopt het fietspad voor een deel door de bestemming groen. Binnen die bestemming is een recreatief fietspad toegestaan. Dit fietspad is echter onderdeel van een doorgaande fietsverbinding en daarmee is hier geen sprake van een recreatief fietspad. Om de route volledig te kunnen realiseren moet daarom een planologische procedure worden doorlopen, in dit geval een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken van donderdag 30 april tot en met woensdag 10 juni 2020 ter inzage. De stukken zijn in te zien via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0307.OV00053-0201). Ook liggen de stukken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Amersfoort.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging (van 30 april t/m 10 juni 2020) kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar voren brengen. Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

Een brief schrijven en deze per post sturen naar: Gemeente Amersfoort

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

Vermeld in uw zienswijze op welk ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft.

Via het Online formulier: Met dit formulier kunt u digitaal een zienswijze indienen, inloggen met DigiD is hierbij verplicht. Het formulier is te vinden op www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen bij de documenten over dit ontwerpbesluit. Als u uw zienswijze digitaal indient, krijgt u een bevestiging via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Uw zienswijze komt automatisch bij de juiste afdeling terecht. Meer weten over DigiD? Kijk op www.digid.nl.

 

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een digitaal formulier invult. Uw zienswijze wordt op de zelfde manier behandeld.

 

Wilt u liever iemand spreken en uw zienswijze mondeling naar voren brengen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 033.

 

Naar boven