Provincie Zeeland – Kennisgeving aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 4e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Logo Zeeland

Op 21 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten de aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld (nr. 20013041). Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het SNL. De planwijziging betreft een aanvulling op de planwijziging 2019 voor met name het onderdeel nieuwe natuur en bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande natuurgebieden, van nieuwe natuurgebieden en agrarische gebieden van ecologische betekenis, alsmede wijzigingen van beheertypen en ambitiebeheertypen van enkele bestaande natuurgebieden, respectievelijk nieuwe natuurgebieden. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

 

Het GS-besluit tot aanvulling van de planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijhorende antwoordnota zijn te raadplegen op https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer. De gewijzigde kaarten van het Natuurbeheerplan zijn vanaf 24 april 2020 te bekijken op https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap

 

Het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en in de Staatscourant en is te raadplegen op https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer. De gewijzigde bijlagen 9, 10 en 11 zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

De ontwerp-besluiten voor de aanvulling op de planwijziging 2019 en de wijziging van de Omgevingsverordening 2018 hebben van 24 februari tot en met 6 april 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat in de antwoordnota.

 

Wijzigingen na terinzagelegging van ontwerp

Naar aanleiding van de zienswijzen is het besluit tot aanvulling van de planwijziging 2019 op twee punten aangepast. Voor de motivering van deze wijzigingen wordt verwezen naar de antwoordnota.

 

Terinzagelegging

De aanvulling van de planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijhorende antwoordnota liggen ter inzage van 24 april tot en met 5 juni 2020 op het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 hebben ingediend – en zij aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend – kunnen beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van de aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep.

 

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. Indien u beroep hebt ingesteld, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.

 

Tegen het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland staat geen beroep open.

Naar boven