Verkeersbesluit voor provinciale weg A256 (A58-Goes)

Logo Zeeland

Vaststellen maximumsnelheid van 100 km/h, tussen A58 en de N664, voor de Oostbaan van

ongeveer km 0,482 tot ongeveer km 3,250 en voor de Westbaan van ongeveer km 0,482 tot ongeveer km 3,885.

 

Middelburg, 8 januari 2020

Corsanummer : 20000643

Afdeling : Infrastructuur en Vastgoed

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg A256 (A58 - Goes);

Vaststellen maximumsnelheid van 100 km/h, tussen A58 en de N664, voor de Oostbaan van

ongeveer km 0,482 tot ongeveer km 3,250 en voor de Westbaan van ongeveer km 0,482 tot ongeveer km 3,885.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg A256 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Op (een deel van) de provinciale weg A256 (A58-Goes) geldt een maximumsnelheid van 120 km/h.

In de bocht van de A58 (uit de richting Bergen op Zoom) naar de provinciale weg A256 (A58-Goes) (richting Zierikzee) gebeuren bermongevallen en is er risico op kop-staartbotsingen door afremmend auto- en vrachtverkeer op de rechtsaf-strook, c.q. de afslag naar Goes Zuid en Poel I t/m IV en in de toekomst ook Poel V. Ook moet het auto- en vrachtverkeer dat uit de richting van Middelburg komt en dezelfde afslag wil nemen hier ritsen en weven met auto- en vrachtverkeer dat vanuit de richting Bergen op Zoom komt en verder wil richting Zierikzee. Door het steeds drukker wordende verkeer, de laatste jaren, wordt de fysieke ruimte om te weven en te ritsen steeds korter. De anticipatietijd is met 120 km/h te beperkt geworden.

Om deze redenen en omdat de A256 kort is met verschillende discontuïteiten, zoals voornoemde aansluiting Goes-Zuid en een onoverzichtelijke verticale boog ter plaatse van het spoorwegviaduct, alsook vanwege het op meerdere locaties regelmatige ontstaan van filevormig, is een hoge naderingssnelheid in beide richtingen zeer ongewenst.

Het is daarom, ter verbetering van een verkeersveilige verkeersafwikkeling op de A256, aangewezen dat op deze weg een maximumsnelheid van 100 km/h wordt vastgesteld, voor de Oostbaan van ongeveer km 0,482 km tot ongeveer km 3,250 en voor de Westbaan van ongeveer km 0,482 tot ongeveer km 3,885.

Het verlagen van de snelheid op dit weggedeelte van 120 km/h naar 100 km/h zorgt voor een rustiger verkeersbeeld (minder afremmen, soepeler ritsen) en dit zal zowel de veiligheid als de doorstroming ten goede komen.

Deze maatregel sluit (deels) aan bij het rijksbeleid (instellen van maximumsnelheid van 100 km/h op autosnelwegen vanwege de stikstofproblematiek). Daarbij is voor de communicatie naar de weggebruiker en het draagvlak voor de 100 km maatregel op autosnelwegen in beheer bij de Rijksoverheid zeer gewenst om ook als provincie Zeeland een maximum snelheid van 100 km/h in te voeren op de bij ons in beheer zijnde autosnelweg.

Echter op de A256 wordt geen tijdvenster ingesteld. I.c. is de primaire reden voor de te nemen maatregel de verkeersveiligheid. Vanwege het wegalignement is het niet verantwoord om ter plaatse een tijdvenster in te stellen.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 1, sub. a.: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Lid 1, sub. b.: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Lid 1, sub. c.: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerder(s), te weten, Rijkswaterstaat en de gemeente Goes.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

1. door plaatsing van de verkeersborden A1 (met opschrift "100") en waar nodig A2, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RW1990), op de provinciale weg A256 (A58 - Goes), tussen de A58 en de N664, een maximum snelheid van 100 km/h vast te stellen, voor de Oostbaan van ongeveer km 0,482 km tot ongeveer km 3,250 en voor de Westbaan van ongeveer km 0,482 tot ongeveer km 3,885;

2. in te trekken het besluit van 5 december 2012, nummer 12077377, afdeling Beheer.

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

ir. C.A.J. Verhoeve MPM,

hoofd afdeling Infrastructuur en Vastgoed

 

Mededeling(en)

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Verkeersmaatregelen:

de heer W.J. Blommaert, telefoonnummer: 0118-631612 of 06 - 28 90 42 62;

de heer A. Welleman, telefoonnummer: 06 - 28 90 40 04.

Juridische procedure:

mevrouw A. Caljouw, telefoonnummer: 06 - 25 72 65 07.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven