Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2020, 2350Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 't Dun 1 en Voorteindseweg 2’, besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling en anterieure overeenkomst

Logo Oirschot

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 't Dun 1 en Voorteindseweg 2’ ter visie wordt gelegd. Vanaf 16 januari 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0823.BPBGDUN1VOORTEIND2-ONTW) met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter visie. U kunt het plan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: NL.IMRO.0823.BPBGDUN1VOORTEIND2-ONTW. Het plan ligt ook ter inzage bij het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien kunt u een afspraak inplannen.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een extra woning te bouwen op het perceel ’t Dun 1 te Oirschot. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Oirschot, sectie K, nummer 514. Daarnaast wordt de bestemming van het perceel Voorteindseweg 2 in Middelbeers omgezet naar de bestemming Natuur. De huidige woning en overige bebouwing wordt hier gesloopt. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie F, nummer 491.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Wilt u hierover een zienswijze kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot. Zienswijzen moeten worden geadresseerd aan Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de Centrale Balie. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 't Dun 1 en Voorteindseweg 2’ een anterieure overeenkomst hebben afgesloten. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt, op grond van het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, vanaf 16 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te stellen.

 

Oirschot, 15 januari 2020