Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2020, 23372Overig

Call for proposals, KIEM GoChem, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Handleiding KIEM GoChem,

indieningsronde november 2021

Utrecht, april 2020

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO)

Inhoud

1.

Inleiding

1

1.1

Achtergrond

1

1.2

Beschikbaar budget

2

1.3

Geldigheidsduur call for proposals

2

2.

Doel

2

2.1

Doel

2

2.2

Inhoudelijke scope en afbakening

2

2.3

Programmabureau GoChem

3

3.

Richtlijnen voor aanvragers

3

3.1

Wie kan subsidie aanvragen

3

3.2

Wanneer kan aangevraagd worden

4

3.3

Hoe wordt de aanvraag opgesteld en ingediend

4

3.4

Subsidievoorwaarden

4

3.5

Financiële voorwaarden

6

4.

Procedure

7

4.1

Ontvankelijkheid

7

4.2

Beoordeling

8

4.3

Beoordelingscriteria

8

4.4

Besluitvorming

9

4.5

Indicatief tijdpad

9

5.

Uitvoering

9

6.

Contact en overige informatie

9

1. Inleiding

1.1 Achtergrond

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna te noemen Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de regeling KIEM GoChem uit.

De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en heeft zijn oorsprong in het programma GoChem dat gericht is op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en kennisinstellingen (te weten hogescholen, universiteiten en TO2-instellingen) te stimuleren en te ondersteunen.

Met deze call (voor de jaren 2020 en 2021) wordt de regeling voortgezet en tegelijkertijd wordt de scope verbreed naar projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de missie Industrie. Dit is één van de missies binnen het thema Energietransitie en duurzaamheid in het missiegedreven innovatiebeleid. Met deze missie formuleert Nederland de ambitie van een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende, concurrerende industrie, waar de emissie van broeikasgassen zo goed als nul is. Het is de bedoeling dat in 2050 grondstoffen, producten en processen in de industrie klimaatneutraal en voor 80% circulair zijn.

Tussendoelen voor 2030 zijn onder meer:

 • In Nederland worden 50% minder primaire grondstoffen verbruikt.

 • Broeikasgasemissies van productieprocessen en afvalsector zijn verminderd tot circa 36 Mton CO2-equivalent.

 • Verduurzaming van het industriele warmtesysteem tot 300˚C is bereikt.

 • Elektrificatie en CO/CO2 hergebruik zijn geëffectueerd.

 • Duurzame waterstofproductie is op weg naar implementatie.

 • Biogrondstoffen worden gezien als de standaard.

Regieorgaan SIA treedt op als penvoerder van het programma GoChem. Het regieorgaan voert de regeling KIEM GoChem uit.

De regeling KIEM GoChem is onderdeel van de inzet van Regieorgaan SIA in het kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor deze call for proposals is € 2,6 miljoen (subsidieplafond).

Per subsidieaanvraag (verder te noemen aanvraag) kan maximaal € 40.000 worden aangevraagd.

In deze call wordt gewerkt met ophaalmomenten. De beoordelingscommissie krijgt na afloop van een ophaalmoment de aanvragen voorgelegd die tot dat moment zijn ingediend en ontvankelijk zijn verklaard. Op voorhand is niet te bepalen hoeveel aanvragen worden ingediend. Ook de grootte van de aanvragen is niet te voorzien. Daarom is het niet mogelijk om per ophaalmoment een vast budget te noemen. Per ophaalmoment zullen alle aanvragen die een positief oordeel hebben gekregen (zie paragraaf 4.3) worden gehonoreerd met inachtneming van het bereiken van het subsidieplafond.

Als het subsidieplafond voor 30 november 2021 wordt bereikt, zal de call voortijdig sluiten.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call is geldig voor de indieningsronde KIEM GoChem met de sluitingsdatum 30 november 2021, 14.00 uur CE(S)T.

Aanvragen kunnen vanaf de publicatiedatum van de call doorlopend worden ingediend. Alle aanvragen die op dat moment zijn ingediend in ISAAC worden dan getoetst op ontvankelijkheid en indien ontvankelijk, in behandeling genomen.

De ophaalmomenten in 2020 zijn:

 • 1 dinsdag 23 juni 2020, 14:00 uur.

 • 2 dinsdag 29 september 2020, 14:00 uur.

 • 3 donderdag 10 december 2020, 14:00 uur. Tijden in CE(S)T

De ophaalmomenten in 2021 zijn:

 • 4 dinsdag 9 maart 2021, 14.00 uur.

 • 5 donderdag 10 juni 2021, 14.00 uur.

 • 6 dinsdag 5 oktober 2021, 14.00 uur.

 • 7 dinsdag 30 november 2021, 14:00 uur (tevens sluitingsdatum). Tijden in CE(S)T

2. Doel

2.1 Doel

De regeling KIEM GoChem heeft als doel het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek en/of praktijkgericht onderzoek binnen de scope van GoChem (zie hieronder). Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit mkb-ondernemingen en kennisinstellingen.

2.2 Inhoudelijke scope en afbakening

KIEM GoChem richt zich op duurzame chemie en op specifieke onderwerpen uit de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP) 6, 7 en 8 van Missie Industrie (Missie C) van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda voor Klimaat en Energie. Beide onderdelen van de scope zijn met elkaar verweven en vertonen in de praktijk veel overlap.

Duurzame chemie

Duurzame chemie beslaat het hele circulaire proces van grondstof, via intermediaire- en eindproducten tot het (her)gebruik van afvalstromen als grondstof. De doelgroep is breder dan uitsluitend (mkb-)bedrijven en/of kennisinstellingen in de chemische industrie en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Onder duurzame chemie worden de volgende hoofdthema’s en deelgebieden verstaan.

Hoofdthema

Subonderwerpen

Bronnen en grondstoffen

CO2, grondstoffen uit recycling, grondstoffen uit landbouw, tuinbouw en aquacultuur, biomassa.

Chemische processen en technologie

Procesflow, intensificatie, elektrificatie, katalyse, nanotechnologie, bioraffinage, flexplants, opschaling.

Moleculen en materialen

Biocomposieten, -polymeren, – monomeren, -aromaten, fibers, coatings, additieven, plastics, textiel, bouwmaterialen.

Verwerking en toepassing

Ontwerp, verwerking, verpakking, bouw, kleuring, modificatie, (thermo)moulding, additive manufacturing, 3D-printing.

Keten en business model

Levenscyclusanalyse, waardeketens, businessmodellen, systeeminnovatie, afzetmarkten.

Hergebruik en recycling

Scheidingstechnologie, chemische recycling, reststromen.

Tabel: hoofdthema’s en subonderwerpen duurzame chemie

Missie Industrie

De subonderwerpen uit de missie Industrie die vallen binnen de scope van deze KIEM GoChem call zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Hoofdthema

Subonderwerpen

MMIP 6

Sluiting van industriële kringlopen

6.1 Circulaire grondstoffen en producten

6.2 Biobased grondstoffen, producten en brandstoffen

MMIP 7

CO2-vrij industrieel warmtesysteem

7.1 Warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag

7.3 Toepassing klimaat-neutrale brandstoffen

7.5 Maximalisering van proces- efficiency

MMIP 8

Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

8.1 Productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen

8.2 Elektrische apparaten en elektrisch aangedreven processen

8.3 Flexibilisering en digitalisering

8.4 Radicaal vernieuwde processen

Tabel: hoofdthema’s en subonderwerpen missie Industrie

2.3 Programmabureau GoChem

Het programmabureau GoChem spant zich in om mkb-ondernemingen in de chemische sector (inclusief de chemieverwerkende industrie) te ondersteunen bij groene innovatie. Dit wordt bereikt onder andere via netwerkversterking. Het programmabureau brengt mkb-ondernemingen in contact met kennisinstellingen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande regionale en landelijke initiatieven op het gebied van innovatiesamenwerking. Aanvragers van KIEM GoChem zijn verplicht om hun projectplannen voor te leggen aan medewerkers van het programmabureau GoChem (zie ook hoofdstuk 3.3). Het programmabureau brengt hierop, indien relevant, advies uit aan de aanvragers over mogelijke consortiumvorming, financiering en vermarkting.

3. Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan subsidie aanvragen

De regeling staat open voor hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen. Indien een hogeschool aanvraagt, dient dit een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Voor de onderzoekers bij universiteiten en overige kennisinstellingen geldt dat zij een vaste of tijdelijke aanstelling hebben (gedurende de looptijd van het aanvraagproces en de looptijd van het project) bij minimaal één van de volgende kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten

 • KNAW- en NWO-instituten

 • het Nederlands Kanker Instituut

 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen

 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble

 • NCB Naturalis

 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)

 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

 • Universitair medische centra

De persoon die de aanvraag indient in ISAAC namens een hogeschool wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool.

De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

3.2 Wanneer kan aangevraagd worden

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 30 november 2021,

14.00 uur CE(S)T. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

3.3 Hoe wordt de aanvraag opgesteld en ingediend

Contact met programmabureau

Voordat de aanvraag wordt ingediend, dient de aanvrager contact te hebben opgenomen met het programmabureau van GoChem om op hoofdlijnen het projectvoorstel te bespreken. Hiermee wordt een gelegenheid gecreeërd voor het programmabureau om een verdere aanscherping en verbetering van het projectvoorstel te realiseren. Op de website van Regieorgaan SIA is de contactinformatie van het programmabureau te vinden. Op het aanvraagformulier dient de aanvrager te verklaren dat er contact is geweest.

Aanvraag

Een volledige aanvraag omvat de volgende documenten:

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;

 • het projectvoorstel;

 • de begroting in excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing;

 • overzicht van betrokken projectgroepleden in het kader van de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ van NWO.

Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC.

Het is verplicht de via ISAAC beschikbare documenten te gebruiken.

De directe link naar deze call in ISAAC is: https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEMCHEM2

De aanvrager is verplicht de aanvraag via zijn/haar ISAAC-account in te dienen. Indien de aanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal één werkdag voor het indienen van de aanvraag aan te maken in verband met het tijdig kunnen verhelpen van eventuele aanmeldproblemen.

Het inlogscherm ISAAC is bereikbaar via: www.isaac.nwo.nl

De handleiding ISAAC is bereikbaar via: www.isaac.nwo.nl/help De ISAAC helpdesk is bereikbaar via: isaac.helpdesk@nwo.nl

3.4 Subsidievoorwaarden

De maximaal aan te vragen subsidie is € 40.000. De looptijd van de subsidieperiode is maximaal 12 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit te starten.

De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gehonoreerde aanvraag. Subsidiëring van (deel) activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.

Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids- bevordering van personeel en/of het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum. Dit zijn reguliere activiteiten van een hogeschool of universiteit.

Het verkrijgen van toegang tot resultaten en commercieel gebruik daarvan is alleen mogelijk door hierover een afspraak te maken met de rechthebbende(n). De consortiumpartners dienen over onder andere de rechten op producten of zaken die binnen het project worden ontwikkeld (waaronder begrepen intellectueel eigendom) een afspraak te maken met de penvoerder en eventuele andere rechthebbenden.

Projectovereenkomst

De consortiumpartners dienen voorafgaand aan de start van het project een projectovereenkomst te ondertekenen. De model projectovereenkomst wordt door SIA na honorering ter beschikking gesteld aan de penvoerder. De penvoerder zorgt voor een afschrift van de volledig ondertekende overeenkomst aan Regieorgaan SIA. Pas na bevestiging van de ontvangst en goedkeuring van de projectovereenkomst door Regieorgaan SIA kan het project worden gestart.

Consortium

De aanvraag wordt ondersteund door een actief betrokken consortium met voldoende kennis en kunde om het onderzoek uit te voeren. Bij aanvang van het project heeft het consortium zich middels ondertekening van het aanvraagformulier verzekerd van deelname van minimaal één mkb-onderneming. Minimaal één mkb- onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn.

Mkb-ondernemingen die participeren in de aanvraag behoren aan de volgende criteria te voldoen:

 • er is sprake van een onderneming, te weten: een eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitvoert;

 • de onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 • er is sprake van een onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan € 50 miljoen.

Zzp’ers kunnen deelnemen aan een aanvraag wanneer zij deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.

Consortia bestaande uit meerdere partners uit de kennisketen (hogescholen, TO2-instituten en universiteiten) en één of meer mkb’ers worden aangemoedigd aanvragen in te dienen. Het verdient tevens aanbeveling om aan het consortium verschillende mkb-ondernemingen uit de waardeketen te laten deelnemen (van grondstof tot hergebruik en recycling). Het grootbedrijf kan deelnemen als partner en in cash en/of in kind bijdragen aan het onderzoek.

De vertegenwoordigers van de private partij(en) in het consortium (i.e. personen die namens een bedrijf in het voorstel worden genoemd), dienen geen (bezoldigd of onbezoldigd) academisch dienstverband te hebben in een academische onderzoeksgroep die deel uitmaakt van het aanvragende consortium, of een dienstverband te hebben bij een hogeschool die deel uitmaakt van het aanvragend consortium. De vertegenwoordigers kunnen dus geen dubbelrol vervullen in een consortium. Concreet: een academische (mede)aanvrager kan dus niet ook een bedrijf vertegenwoordigen.

Cofinanciering

De mkb-partners dragen via cofinanciering bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering dient ten minste 25% van het subsidiebedrag te bedragen. De cofinanciering kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden. Een in kind bijdrage tot en met € 5.000 telt mee voor de cofinancieringsvoorwaarde. Het eventueel overige aandeel aan cofinanciering dient in cash te zijn.

Rekenvoorbeeld 1

Bij een projectomvang van € 50.000 is een minimale cofinanciering van € 10.000 vereist, waarvan maximaal € 5.000 in kind.

Rekenvoorbeeld 2

Bij een projectomvang van € 25.000, is een minimale cofinanciering van € 5.000 vereist. Deze mag geheel in kind zijn.

De omvang van de in cash en/of in kind cofinanciering dient bij de aanvraag te worden opgegeven. De hoogte van de in cash en/of in kind cofinanciering wordt na honorering overeenkomstig de goedgekeurde begroting in een brief aan de mkb-onderneming bevestigd.

De opgegeven in cash cofinanciering wordt door NWO geïnd en wordt middels een overboeking aan de hogeschool (indien penvoerder), dan wel aan de instelling waaraan de universitair onderzoeker is verbonden beschikbaar gesteld.

Binnen het consortium dienen afspraken te worden gemaakt over open access publicaties, ethische aspecten en datamanagement, zoals hieronder weergegeven.

Doorwerking en Open Access publicatie

Indien een hogeschool is betrokken bij het project, dient het project aantoonbaar actief te zijn op de doorwerking van de onderzoeksresultaten in zowel de professionele praktijk als in het onderwijs. Onderzoeksresultaten tot stand gekomen met de subsidie, dienen zo veel en zo spoedig mogelijk voor verder onderzoek publiek toegankelijk te zijn. Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek die zijn gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access).

Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience.

Ethische aspecten

Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of een Dier Experimenten Commissie (DEC) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksprojecten een vergunning nodig op grond van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO). Bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies is informatie over DEC te vinden en bij o.a. de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar.

Let op: is voor uw onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of anderszins noodzakelijk? In dat geval wordt uw aanvraag voorwaardelijk toegekend. Pas wanneer Regieorgaan SIA een kopie van de goedkeuring heeft ontvangen, wordt de toekenning definitief.

Mocht de goedkeuring van toepassing zijn op een deel van het project dat later van start gaat, dan dient de aanvrager op het aanvraagformulier aan te geven wanneer hij/zij de ethische goedkeuring verwacht op te vragen.

In het subsidiebesluit wordt deze voorwaarde expliciet aangegeven.

Datamanagement

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Regieorgaan SIA streeft ernaar dat onderzoeksdata, die voortkomen uit onderzoek gefinancierd met publieke middelen, zo veel mogelijk duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. Regieorgaan SIA wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord datamanagement vergroten. De datamanagementparagraaf maakt daarom deel uit van de onderzoeksaanvraag.

Aanvragers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Zij worden dus reeds voor aanvang van het onderzoek gevraagd te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat deze vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Aanvragers kunnen zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten.

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet meegenomen in de beoordeling en derhalve ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet te honoreren. De beoordelingscommissie kan wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

3.5 Financiële voorwaarden

De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten en materiële kosten van hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

Loonkosten hogescholen

Voor de loonkosten worden de tarieven conform de Handleiding Overheidstarieven (HOT) uit het jaar 2017 gehanteerd. De tarieven 2017 mogen voor de gehele looptijd van de subsidie worden toegepast. De toegestane tarieven in de HOT betreffen uitsluitend de tarieven conform de volgende tabel.

Schaal

Kostendekkend tarief per uur

Schaal

Kostendekkend tarief per uur

1

43

10

72

2

46

11

79

3

48

12

87

4

53

13

95

5

53

14

103

6

56

15

111

7

59

16

119

8

63

17

127

9

68

18

136

Tabel: integrale loonkosten per salarisschaal 2017 (bedragen in euro’s)

Deze tarieven zijn integraal toepasbaar en het hanteren van deze tarieven is zonder toelichting of berekening toegestaan.

Het tarief van een medewerker wordt bepaald op basis van de cao hbo inschaling van de betreffende medewerker. Hogere tarieven dan de HOT zijn niet toegestaan. Lagere tarieven dan de HOT zijn wel toegestaan, maar mogen niet willekeurig worden opgevoerd. Eventuele lagere tarieven moeten kunnen worden onderbouwd, bijvoorbeeld op basis van een interne kostprijsberekening. De instellingsaccountant hoeft hier geen accountantscontrole toe te passen; tarieven lager dan de HOT zijn voor Regieorgaan SIA altijd akkoord. Alleen consistente toepassing is vereist.

Personeelslasten/-kosten universitaire onderzoekers verbonden aan één van de kennisinstellingen zoals genoemd in paragraaf 3.1

Personeelslasten van universitaire onderzoekers zijn subsidiabel conform het meest recente ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek’, dat is ondertekend door NWO, VSNU, NFU, ZonMw, KNAW en VFI. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op www.nwo.nl/akkoordbekostigingen www.nwo.nl/salaristabellen.

Deze tabellen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. De tarieven die gelden op het moment van toewijzing van de subsidie zijn van toepassing. Er kunnen in KIEM GoChem-projecten géén aio’s worden aangesteld.

Kosten studenten

Het is toegestaan studenten, verbonden aan de hogeschool, in te zetten voor het project en de kosten hiervan binnen het project op te voeren.

Per subsidiejaar kan het volgende worden opgevoerd:

 • Inzet van uren van studenten waarbij geldt dat deze geschiedt als onderdeel van de opleiding (de studenten dienen in dat geval ook studiepunten te krijgen voor hun activiteiten). Alleen de stagevergoeding zoals gebruikelijk binnen de instelling is declarabel. Aan het aantal in te zetten uren per student is een maximum verbonden van 1.650.

 • Inzet van uren van studenten die extra-curriculair worden ingezet in het

project. Per student kan maximaal 250 uur per subsidiejaar ten laste van het project worden gebracht.

In beide situaties geldt dat uitsluitend de werkelijke aan de student uitbetaalde bedragen met een maximaal uurtarief van € 25 als kosten kunnen worden opgevoerd. Uren en uurtarieven boven de genoemde maxima kunnen niet als kosten worden opgevoerd. Aan het aantal in te zetten studenten in het project is geen maximum verbonden.

Materiële kosten

Onder materiële kosten wordt verstaan de aan de uitvoering van het project verbonden kosten als verbruik van materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen en overige kosten zoals dienstreizen en publicaties.

Aanschaffingen van machines en apparatuur worden niet tot de projectkosten gerekend. Voor machines en apparatuur kunnen slechts de aan het project toe te rekenen afschrijvingskosten of leasetermijnen worden opgevoerd.

Afschrijvingstermijnen worden berekend op basis van de historische aanschafprijs exclusief financieringskosten, een lineaire afschrijvingsmethode en een levensduur van vijf jaar. Opvoering van kosten voor gebruik van apparatuur ouder dan vijf jaar is dus niet mogelijk.

De aangevraagde subsidiebedragen in de ingediende begroting voor loonkosten en materiële kosten gelden als maxima.

Loonkosten mkb-ondernemingen en overige partners (cofinanciering)

De loonkosten van mkb-ondernemingen en overige partners (dat zijn partners die niet in paragraaf 3.1 genoemd worden) komen niet in aanmerking voor subsidie, maar ze kunnen wel worden opgevoerd als (in kind) cofinanciering. De bepaling van het uurtarief is vrij, met een maximum van € 130 per uur excl. btw.

4. Procedure

4.1 Ontvankelijkheid

Iedere, via ISAAC, ingediende aanvraag wordt direct geregistreerd door middel van een dossiernummer. Dit dossiernummer geldt als vast kenmerk voor alle verdere correspondentie.

De aanvraag wordt na het verstrijken van het ophaalmoment gecontroleerd op de juistheid ten aanzien van volledigheid en vormvereisten. Indien de aanvraag hieraan voldoet, wordt deze ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. De aanvrager ontvangt daarvan bericht.

Voldoet de aanvraag niet aan de volledigheid en vormvereisten, dan wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden de ontbrekende gegevens binnen een daartoe gestelde termijn van twee werkdagen te verstrekken. Indien de ontbrekende gegevens binnen de termijn van twee werkdagen worden aangeleverd en akkoord worden bevonden, wordt de aanvraag alsnog ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. De aanvrager ontvangt daarvan bericht.

Indien de ontbrekende gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn verstrekt, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en buiten behandeling gesteld. De aanvrager ontvangt daarvan bericht.

De aanvragen worden na het ophaalmoment in volgorde van ontvankelijk verklaarde aanvragen door de beoordelingscommissie behandeld.

4.2 Beoordeling

De aanvraag wordt voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk.

Gezien het bijzondere karakter van het praktijkgerichte onderzoek waar deze call zich op richt, wordt er geen gebruik gemaakt van referenten.

De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria die zijn beschreven in paragraaf 4.3.

De aanvragen worden via een beschermde website voorgelegd aan de leden van de beoordelingscommissie. Tijdens de vergadering komt de commissie tot een eindoordeel (voldoende/onvoldoende), dat schriftelijk onderbouwd wordt. Het oordeel en de onderbouwing wordt de aanvrager medegedeeld.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de Code omgang met persoonlijke belangenvan NWO van toepassing.

4.3 Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier beoordelingscriteria. Deze worden hieronder toegelicht.

Passend binnen de kaders van KIEM GoChem

 • De mate waarin de aanvraag past binnen de kaders van KIEM GoChem (zie hoofdstuk 2).

Innovatie en impact

 • De mate waarin sprake is van een chemische innovatie.

 • De mate waarin het voorstel aansluit en/of voortbouwt op bestaande kennis en kunde.

 • De mate waarin het voorstel bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame chemie.

 • De mate waarin sprake is van economisch potentieel.

Vernieuwing en kwaliteit van het samenwerkingsverband

 • De mate waarin nieuwe partners aan het netwerk en/of het samenwerkingsverband deelnemen.

 • De mate waarin de benodigde expertise voor de uitvoering van het project bij aanvang van het project beschikbaar is.

Kwaliteit projectplan

 • De mate waarin het projectplan uitvoerbaar en haalbaar is.

 • De mate waarin de benodigde middelen in verhouding staan tot de aard en omvang van het project.

Elk van de hoofdcriteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op alle hoofdcriteria voldoende wordt gescoord.

4.4 Besluitvorming

De beoordelingscommissie brengt verslag uit van haar werkwijze en brengt advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA.

Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Het besluit van het bestuur van Regieorgaan SIA wordt schriftelijk meegedeeld.

Regieorgaan SIA streeft ernaar het besluit acht weken na het moment van ontvankelijkheidsverklaring bekend te maken

4.5 Indicatief tijdpad

Regieorgaan SIA streeft ernaar om per ophaalmoment het volgende tijdpad te volgen:

 • Binnen vijf weken na het ophaalmoment: vergadering beoordelingscommissie.

 • Binnen zeven weken na ontvankelijkheidsverklaring: vaststelling beoordeling door beoordelingscommissie en besluitvorming door bestuur Regieorgaan SIA.

 • Binnen acht weken na ontvankelijkheidsverklaring: bekendmaking.

5. Uitvoering

De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en treedt op als penvoerder

De aanvrager, ingeval een hogeschool, benoemt de (beoogde) contactpersoon.

Na honorering van een aanvraag dient de penvoerder de door alle consortiumleden ondertekende projectovereenkomst in te dienen bij Regieorgaan SIA. De model projectovereenkomst wordt door Regieorgaan SIA aan de penvoerder ter beschikking gesteld. Pas na bevestiging door Regieorgaan SIA van de ontvangst van de ondertekende overeenkomst kan het project gestart worden.

De gehele subsidie wordt binnen vier weken na de start van de looptijd beschikbaar gesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De volledig getekende projectovereenkomst (waarin o.a. de in cash en in kind bedragen worden vastgelegd) is ontvangen.

 • De in cash cofinanciering is ontvangen.

Monitoring

Na afloop van de subsidieperiode wenst Regieorgaan SIA geïnformeerd te worden over de resultaten van het project. De wijze waarop Regieorgaan SIA geïnformeerd wenst te worden, wordt kenbaar gemaakt in het subsidiebesluit dat volgt bij toekenning van subsidie.

6. Contact en overige informatie

Inhoudelijke vragen

Op de pagina Kiem GoChemop de website van Regieorgaan SIA is de meest recente informatie te vinden. Hier vindt u ook de contactgegevens van de programmamanager. Het aanvraagformulier, het model projectvoorstel, het begrotingsformat en het formulier overzicht betrokken projectgroepleden, worden via ISAAC beschikbaar gesteld.

Vragen van technische aard

Hiertoe verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk. Wij raden u aan eerst de ISAAC-handleiding door te nemen voordat u contact opneemt met de helpdesk.

De helpdesk van ISAAC is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 020-346 71 79. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen naar isaac.helpdesk@nwo.nl.