Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20-04-2020 / GS20SBP001

Geachte [...],

Op 20 september 2018 heb ik besloten om uw certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP) deels goed te keuren. Op 24 januari 2019 en 19 december 2019 heb ik de reikwijdte van die goedkeuring uitgebreid. Op 15 april 2020 ontving ik van u een goedkeuringsaanvraag met betrekking tot een gewijzigd deel van dit schema, namelijk de documenten:

 • SBP Audit Report (SAR) on Energy and Carbon Data for Pellets. Version 2.0, September 2019

 • SBP Audit Report (SAR) on Energy and Carbon Data for Pellets. Version 2.0, September 2019, republished version of April 2020

 • SBP Audit Report (SAR) on Energy and Carbon Data for Woodchips with Mobile Chipping. Version 2.0, September 2019

 • SBP Audit Report (SAR) on Energy and Carbon Data for Woodchips with Mobile Chipping. Version 2.0, September 2019, republished version of April 2020

 • SBP Audit Report (SAR) on Energy and Carbon Data for Woodchips with Stationary Chipping. Version 2.0, September 2019

 • SBP Audit Report (SAR) on Energy and Carbon Data for Woodchips with Stationary Chipping. Version 2.0, September 2019, republished version of April 2020

 • SBP Audit Report (SREG) on Energy and Carbon Data for Supplied Biomass for Inland and Sea Transport. Version 1.0, September 2019

 • SBP Audit Report (SREG) on Energy and Carbon Data for Supplied Biomass for Inland and Sea Transport. Version 1.0, September 2019, republished version of April 2020

 • SBP Audit Report (SREG) on Energy and Carbon Data for Supplied Biomass for Inland Transport. Version 1.0, September 2019

 • SBP Audit Report (SREG) on Energy and Carbon Data for Supplied Biomass for Inland Transport. Version 1.0, September 2019, republished version of April 2020

Zij vervangen in uw schema de documenten:

 • SBP Audit Report for Energy and GHG data (SAR). Version 1.2, March 2018

 • SBP Report on Energy and GHG for Supplied Biomass (SREG). Version 1.1, October 2016

Ik heb besloten om in aanvulling op mijn besluit van 20 september 2018 de door u nu aan mij voorgelegde schemadocumenten eveneens goed te keuren. Daarmee zullen vanaf nu alle tien de documenten deel uit maken van de lopende goedkeuring van uw certificatieschema.

1. Publicatie goedkeuring

Deze (aanvullende) goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal deze aanvullende goedkeuring worden toegevoegd aan de vermelding van uw certificatieschema op de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

2. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 7051. Bent u het, eventueel na een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS20SBP001. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

de Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: Manager Duurzame Energie (team bioenergie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: VOORWAARDEN EN TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister goedkeuring kan verlenen op aanvraag van een schemabeheerder aan een certificatieschema of een deel daarvan, een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of het verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO.nl een aanvraag tot verlening van erkenning indienen.

Naar boven