Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 23186Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 19 april 2020 tot wijziging van een wet en enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen

19 april 2020

Nr. 2020-0000072489

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directies Directe Belastingen en Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel XXIV van het Belastingplan 2020, artikel 3a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 45 en 70a van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies wordt in artikel II de aanduiding ‘7.’ vervangen door de aanduiding ‘8.’.

ARTIKEL II

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘verbruiker’ vervangen door ‘gebruiker’.

B

In artikel 27, derde lid, onderdeel c, wordt ‘de verbruiker’ vervangen door ‘degene die het verzoek om teruggaaf doet’.

ARTIKEL III

In de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst wordt in de bijlage in de tweede kolom van de rij die in de eerste kolom naar ‘Wet op de dividendbelasting 1965’ verwijst ‘Artikel 10, eerste tot en met derde lid’ vervangen door ‘Artikel 10, eerste tot en met derde lid, en artikel 10a, eerste en tweede lid’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, met dien verstande dat artikel I toepassing vindt voordat artikel II van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies wordt toegepast.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Inleiding

Deze regeling voorkomt dat met ingang van 1 juli 2020 een redactionele omissie ontstaat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). In deze regeling is voorts een aantal redactionele wijzigingen opgenomen van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (URbm) en van de bijlage bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.

2. Toelichting op de wijzigingen

2.1. Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Met de wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies wordt voorkomen dat met ingang van 1 juli 2020 een redactionele omissie ontstaat in de AWR door een samenloop van eerstgenoemde wet met Overige fiscale maatregelen 2020 (OFM 2020).

2.2. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

In de URbm worden enkele redactionele wijzigingen aangebracht.

2.3. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Bepaalde teruggaafverzoeken met betrekking tot dividendbelasting die is geheven van in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in bepaalde bij ministeriële regeling aangewezen staten gevestigde lichamen of woonachtige natuurlijke personen kunnen met ingang van 1 juli 2020 nog uitsluitend digitaal worden ingediend. Dit wordt geregeld met de opname in de bijlage bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst van een verwijzing naar de betreffende bepaling in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het hier niet om een van de zes berichtenstromen gaat waarvoor de toezegging geldt dat bij wijziging van niet uitsluitend digitale verzending naar uitsluitend digitale verzending de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.1

3. Budgettaire aspecten en uitvoeringskosten

Aan de wijzigingen in de onderhavige regeling zijn geen additionele budgettaire gevolgen verbonden. De Belastingdienst heeft de regeling beoordeeld met de uitvoeringstoets en acht de maatregelen uitvoerbaar. Er zijn geen uitvoeringskosten voor de Belastingdienst aan verbonden.

4. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger

De gevolgen van de wijzigingen op de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en burgers zijn voor zover van toepassing al meegenomen bij de wetsvoorstellen die hebben geleid tot deze wijzigingen. Aan deze regeling zijn verder geen additionele regeldrukgevolgen voor bedrijfsleven en burger verbonden.

II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Artikel I (artikel II van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)

Op grond van artikel II van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies wordt met ingang van 1 juli 2020 een lid aan artikel 16 AWR toegevoegd. Dat lid is ten onrechte genummerd als zevende lid. Ingevolge OFM 20202 bevat genoemd artikel 16 met ingang van 1 januari 2020 namelijk reeds een zevende lid. Met het op artikel XXIV van het Belastingplan 2020 gebaseerde artikel I wordt het ingevolge artikel II van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies toe te voegen lid daarom alsnog genummerd als achtste lid.

Artikel II

Artikel II, onderdeel A (artikel 12 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

In artikel 12 URbm worden voorwaarden gesteld aan een verzoek om teruggaaf voor de kolenbelasting op grond van artikel 45 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Artikel 45 Wbm voorziet in een teruggaaf van belasting met betrekking tot kolen die voor vrijgestelde doeleinden worden gebruikt, maar die niet met toepassing van een vrijstelling zijn afgeleverd. Als voorwaarde is in artikel 12, tweede lid, onderdeel c, URbm bepaald dat het verzoek om teruggaaf het BSN of RSIN van de verbruiker bevat. Juister is hier om te spreken van gebruiker. De URbm wordt hierop aangepast.

Artikel II, onderdeel B (artikel 27 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag)

In artikel 27 URbm worden voorwaarden gesteld aan een verzoek om teruggaaf voor de energiebelasting op grond van artikel 70a Wbm. Artikel 70a Wbm voorziet in een teruggaaf van belasting met betrekking tot aardgas dat wordt gebruikt als brandstof voor vaartuigen op communautaire wateren. Als voorwaarde is in artikel 27, derde lid, onderdeel c, URbm bepaald dat het verzoek om teruggaaf het BSN of RSIN van de verbruiker bevat. In de praktijk wordt de belasting niet altijd door de verbruiker, de exploitant van het vaartuig, teruggevraagd. De belasting kan in voorkomende gevallen ook worden teruggevraagd door een tussenpersoon die het aardgas heeft geleverd aan het vaartuig. Daarom wordt bepaald dat het verzoek om teruggaaf het BSN of RSIN bevat van degene die het verzoek om teruggaaf doet.

Artikel III

Artikel III (bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Met de wijziging van de bijlage bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst wordt bewerkstelligd dat verzoeken om teruggaaf van ingehouden dividendbelasting die hun grond vinden in artikel 10a, eerste of tweede lid, Wet DB 1965 met ingang van 1 juli 2020 uitsluitend langs elektronische weg kunnen worden ingediend.

Artikel IV

Artikel IV (inwerkingtreding)

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de regeling. Daarbij wordt tevens geregeld dat de in artikel I opgenomen wijziging van artikel II van de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies tijdig toepassing vindt, namelijk voordat genoemd artikel II wordt toegepast.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Veegregeling 2020; voorstellen zonder of met marginale impact

Beschrijving voorstel/regeling

In de veegregeling zijn technische en redactionele wijzigingen opgenomen van een wet en een aantal uitvoeringsregelingen. Het betreft wijzigingen die geen of impact hebben op de uitvoering.

  • Artikel I: Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, art. II; betreft een redactionele hernummering.

  • Artikel II, onderdelen A en B: Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag, artt 12 en 27; betreft een verduidelijking van de omschrijving van degene die een verzoek om teruggaaf van kolenbelasting of milieubelasting op aardgas kan aanvragen.

  • Artikel III: Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, bijlage; betreft herstel van een geconstateerd gebrek in de bijlage van de regeling zodat deze in overeenstemming wordt gebracht met de huidige praktijk bij teruggaafverzoeken ex art. 10a, eerste en tweede lid, Wet op de dividendbelasting 1965.

Interactie burgers/bedrijven

Niet van toepassing.

Maakbaarheid systemen

Niet van toepassing.

Handhaafbaarheid

Niet van toepassing.

Fraudebestendigheid

Niet van toepassing.

Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen

Er is geen risico op procesverstoringen.

Uitvoeringskosten

Er zijn geen incidentele of structurele kosten.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per de in artikel IV opgenomen invoeringsmomenten.

Eindoordeel

De voorstellen zijn uitvoerbaar.


X Noot
1

Kamerstukken II 2014/15, 34 196, nr. 18, p. 12, en Kamerstukken I 2015/16, 34 196, D, p. 2.

X Noot
2

Artikel IX, onderdeel E, OFM 2020.