Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2020, 23020Ruimtelijke plannenBekendmaking Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Vught (art. 3.7 Wro)

Logo Vught

Burgemeester en wethouders van Vught maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 16 april 2020 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld ter voorbereiding van een paraplubestemmingsplan ten behoeve van het reguleren van kamerbewoning voor het gehele grondgebied van de gemeente Vught. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening/verbeelding.

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden in het aangewezen gebied die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden.

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de eerste dag na deze bekendmaking. Het besluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Waar gaat het voorbereidingsbesluit over?

Het voorbereidingsbesluit verbiedt het bestaande gebruik van woningen zodanig te wijzigen, waardoor er slechts één afzonderlijk huishouden in een woning mag zijn gehuisvest.

De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening/verbeelding.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van donderdag 23 april 2020, de dag waarop dit voorbereidingsbesluit ter inzage is gelegd en bekend is gemaakt.

U kunt het voorbereidingsbesluit bekijken

U kunt het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken bekijken vanaf 23 april 2020:

 

 • 1.

  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.VB2020kamerverhuur-VG01

 • 2.

  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.

  Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken.

  Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld.

  Hebt u nog vragen?

  Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.