Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2020, 2292Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 januari 2020, nr. Min-Buza.2019.4735-29, houdende een benoeming en enkele herbenoemingen van leden van commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 3 van de Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 wordt dr. N. (Nienke) de Deugd, wonende te Groningen, voor een periode van vier jaar herbenoemd tot lid van de permanente Commissie Vrede en Veiligheid.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2020 wordt tot lid van de permanente Commissie Europese Intergratie:

  • a. ir. B. (Ben) G.M. Voorhorst MBA, wonende te Leusden, benoemd voor een periode van vier jaar, en

  • b. mr. drs. M. (Marnix) Krop, wonende te Wassenaar, herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en aan belanghebbenden worden toegezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok