Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 januari 2020, nr. Min-Buza.2019.4735-29, houdende een benoeming en enkele herbenoemingen van leden van commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 3 van de Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 wordt dr. N. (Nienke) de Deugd, wonende te Groningen, voor een periode van vier jaar herbenoemd tot lid van de permanente Commissie Vrede en Veiligheid.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2020 wordt tot lid van de permanente Commissie Europese Intergratie:

  • a. ir. B. (Ben) G.M. Voorhorst MBA, wonende te Leusden, benoemd voor een periode van vier jaar, en

  • b. mr. drs. M. (Marnix) Krop, wonende te Wassenaar, herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en aan belanghebbenden worden toegezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven