Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2020, 2286Ruimtelijke plannenvaststelling bestemmingsplan Kommen - Vroonstede Sint-Annaland

Logo Tholen

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld:

Bestemmingsplan: Kommen - Vroonstede Sint-Annaland

Plangebied: Het plangebied betreft de Kromsteven en Zeilkast te Sint-Annaland

Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot doel de planologische flexibiliteit van het bestemmingsplan te vergroten, zodat beter ingesprongen kan worden op individuele omgevingsvergunningsaanvragen én de marktpositie van de nog uit te geven kavels te vergroten door een breder spectrum aan woningtypologieën toe te staan. Er worden enkel eengezinswoningen toegestaan. Het aantal woningen zal niet toenemen.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan werden geen zienswijzen ingediend.

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 17 januari 2020 tot en met 28 februari 2020, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.BPVroonstedeANL-VG01

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit).

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.