Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekStaatscourant 2020, 22663Instelling gemeenschappelijke regelingenDelegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Beek 2020

Logo Beek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek

 

Gezien het raadsbesluit inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW van 12 december 2019;

Gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW van 17 maart 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

 

besluiten:

 

 

 

Artikel 1 Delegatie

Aan het dagelijks bestuur van de BsGW wordt overgedragen de bevoegdheid tot:

a. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

b de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als invorderingsambtenaar, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet bevoegd tot het invorderen van belastingen;

c. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW of een gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d van de Gemeentewet;

d. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de BsGW als ambtenaar van de BsGW als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder c van de Gemeentewet bevoegd tot het heffen en invorderen van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

e. het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;

f. het vaststellen van uitvoeringsregels samenhangend met het combibiljet.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Artikel 1 is tevens van toepassing ten aanzien van de volgende belastingen:

a. toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;

b. BIZ belasting Centrum Beek;

c. Leges op basis van de legestarieventabel Beek behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges.

 

Artikel 3 Mandaat

Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt aan het dagelijks bestuur van de BsGW mandaat verleend tot:

a. het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet;

b. toepassing geven aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

c. het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking tegelijk met het besluit van het college van heden omtrent wijziging van, toetreding tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling BsGW.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beek van 17 maart 2020.

 

de secretaris de burgemeester,

Dhr. R. de Louw Mevr. C. Basten-Boddin