Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer OrganisatieStaatscourant 2020, 22652Besluiten van algemene strekking

Addendum bij de Beleidsregel Vergunningverlening van de NIWO voor vergunninghouders die ten gevolge van de COVID-19-uitbraak tijdelijk niet kunnen voldoen aan de vergunningeisen: Coulanceregeling NIWO.

Aanleiding

De uitbraak van COVID-19 (coronavirus) brengt onvoorziene en uitzonderlijke situaties met zich mee. Als gevolg van de uitbraak worden er door het kabinet vergaande maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Ondertussen vervult de transportsector een essentiële rol, bijvoorbeeld bij de bevoorrading van supermarkten. Toch wordt ook de transportsector hard getroffen door de uitbraak. Binnen het kader van haar bevoegdheden wil de NIWO voorkomen dat een bestaande onderneming als gevolg van de corona-uitbraak haar activiteiten niet kan voortzetten.

Coulance

Ten behoeve van die ondernemingen die ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus tijdelijk niet (meer) kunnen (aantonen te) voldoen aan alle eisen voor vergunningverlening wordt de coulanceregeling toegepast met betrekking tot de hieronder genoemde gevallen:

  • Indien sprake is van vertraging bij de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag;

  • Het benodigde risicodragend vermogen is (tijdelijk) onvoldoende;

  • Het niet tijdig kunnen leveren van financiële gegevens door de accountant;

Deze regeling is alleen van toepassing op verlengingsaanvragen die op het moment dat deze regeling van kracht wordt aanhangig zijn bij de NIWO en nadien worden ingediend1.

Het hiervoor bedoelde geldt ook voor de zgn. ‘risicobedrijven’; dat zijn die ondernemingen die als risicobedrijf (als bedoeld in artikel 12 van Verordening 1071/2009/EG) zijn aangewezen. Gelet op de coulanceregeling hanteert de NIWO het volgende beleid:

  • Risicobedrijven die als zodanig zijn aangewezen vóór 2020: ofwel uiterlijk 1 oktober 2020 overleggen van de gevraagde financiële stukken dan wel verzoeken om uitstel voor het overleggen van nieuwe financiële stukken. In dat geval krijgt de verzoeker een jaar uitstel, tot 1 oktober 2021, om financiële stukken te overleggen;

  • Risicobedrijven aangewezen in 2020: overleggen financiële stukken vóór 1 oktober 2021.

Voorwaarden

In het geval de onderneming aanspraak wil maken op de coulanceregeling, dient zij aan te tonen dat er een relatie is met de corona-crisis.

  • In het geval de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag vertraagd is, doet zij dit door het overleggen van een aanvraagbewijs voor de Verklaring Omtrent het Gedrag.

  • In het geval niet aan de eis van financiële draagkracht kan worden voldaan, volstaat een schriftelijke verklaring met de desbetreffende mededeling (per e-mail of via het ondernemersloket) ten tijde van het doen van de verlengingsaanvraag.

Duur

Er wordt, indien door een vergunninghouder expliciet een beroep op deze regeling wordt gedaan in aanvulling op de bestaande termijn van zes maanden als bedoeld in artikel 13 van Verordening 1071/2009/EG, een extra termijn van maximaal zes maanden uitstel verleend voor het aantonen dat aan de eis(en) voor vergunningverlening wordt voldaan. Met het oog daarop zal NIWO drie maanden voor het verstrijken van bedoelde termijn de onderneming rappelleren met het verzoek alsnog bewijsstukken te overleggen dat is voldaan aan de eis(en) van vergunningverlening.

Indien er binnen de gegeven termijn geen reactie en/of stukken zijn overgelegd, zal de aan de onderneming verleende communautaire vergunning worden ingetrokken.

Afgifte van een bewijs met geldigheid van één jaar

In de hiervoor aangegeven gevallen zal een communautaire vergunning (origineel) worden verstrekt voor de duur van vijf jaar. De vergunningbewijzen worden afgegeven met de geldigheid maximaal van één jaar.

Overbruggingsbewijzen

Gedurende de werking van onderhavige coulanceregeling wordt artikel 14 van Beleidsregel Vergunningverlening van de NIWO aangaande overbruggingsbewijzen buiten werking gesteld. Een onderneming die een overbruggingsbewijs wil aanvragen, kan een beroep doen op deze regeling.

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 april 2020 en duurt tot 1 januari 2021.

Deze regeling zal worden aangehaald als: ‘Coulanceregeling NIWO’.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, De directeur, G.J. Olthoff


X Noot
1

Deze regeling is ook van toepassing op die verlengingsaanvragen die na de expiratiedatum van de communautaire vergunning zijn ingediend.