Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 22650VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Akerdijk en Nieuwemeerdijk – Badhoevedorp

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: maatregelen op grond van Visie Ringdijk

Nummer: X.2020.03656

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

  • a.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • b.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. 

Overwegingen en motivatie

In 2018 is een deel van de Akerdijk (tussen huisnummer 4 en 116) gereconstrueerd omdat op dit deel groot onderhoud nodig was. De dijk is toen weer op waterkerende hoogte gebracht en de weg is ingericht volgens de afspraken gemaakt in de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Ringdijk en de input uit de informatiebijeenkomsten van het inrichtingsontwerp. Op 13-07-2017, met kenmerk X.2017.47072, is hiervoor het verkeersbesluit gepubliceerd.

In 2019 heeft de gemeente maatregelen genomen op grond van deze Visie Ringdijk op de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterbrug en de zuidelijke komgrens nabij de A9. Naast de inrichting van een gedeelte in Nieuwe Meer als fietsstraat betroffen de maatregelen het verwijderen van alle wegversmallingen omdat deze hinderlijk en gevaarlijk blijken voor met name fietsers. Tegelijkertijd betekende dit dat de maximum snelheid aangepast werd naar 50 km/u in plaats van 30 km/u, maar in de praktijk werd er, ondanks de wegversmallingen, al gemiddeld bijna 50 km/u gereden. Op 13-09-2018, met kenmerk X.2018.06646, is hiervoor het verkeersbesluit gepubliceerd.

Het deel van de Akerdijk en de Nieuwemeerdijk tussen bovenstaande delen is nog niet opnieuw ingericht. Het gaat dan om de Akerdijk, tussen huisnummer 116 en de Sloterweg, en de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterweg en de Sloterbrug. Hoewel dit weggedeelte nog geen onderhoud nodig heeft worden als onderdeel van de Visie Ringdijk uit verkeersveiligheidsoogpunt wel alle wegversmallingen verwijderd. Ook hier gaat dit dan samen met het aanpassen van de maximum snelheid naar 50 km/u en worden de gelijkwaardige kruispunten voorzien van een voorrangsregeling waarbij verkeer op de dijk voorrang krijgt. Bij toekomstig groot onderhoud worden de bestaande fietssuggestiestroken op dit deel verbreed.

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid te waarborgen en de leefbaarheid en de waarde voor het recreatieve verkeer te verbeteren. De inrichting heeft tevens als doel de cultuurhistorische waarde van de Ringdijk te behouden en verder te versterken.

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregelen worden getroffen:

1. Het intrekken van de voorrangsregelingen behorende bij de wegversmallingen op de Akerdijk, tussen huisnummer 116 en de Sloterweg en op de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterweg en de Sloterbrug (verwijderen borden F5 en F6 RVV 1990);

2. Het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Akerdijk, tussen huisnummer 116 en de Sloterweg en op de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterweg en de Sloterbrug (verwijderen borden A1 en A2 RVV 1990 met opdruk zone en 30);

3. Het instellen van voorrangsregelingen (plaatsen borden B4, B5 en B6 RVV 1990 en haaientanden artikel 80 RVV 1990), zodanig dat het verkeer op de Akerdijk voorrang heeft ten opzichte van het verkeer uit de zijstraten op de volgende locaties:

a. Op de Akerdijk, ter hoogte van huisnummer 116;

b. Op de Akerdijk, ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan;

c. Op de Akerdijk, ter hoogte van de Sloterweg;

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2020-300-035.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Omdat met de maatregelen de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, maar ook de waarde voor het recreatieve verkeer wordt verbeterd, wegen de met het besluit gediende belangen zwaarder.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen zijn in het belang van bewoners omdat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid worden verbeterd.

Bedrijven

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De belangen van doorgaand gemotoriseerd verkeer worden niet geschaad. De Ringdijk heeft geen doorgaande functie. Het overige gemotoriseerde verkeer heeft belang bij de maatregelen omdat het overzichtelijker (uniform) en verkeersveiliger wordt.

Vrachtverkeer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor vrachtverkeer.

Langzaam verkeer

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer omdat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid worden verbeterd.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid te waarborgen en de leefbaarheid en de waarde voor het recreatieve verkeer te verbeteren. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van bewoners en langzaam verkeer. Er worden geen belangen onevenredig geschaad.

Voorbereiding en overleg

De maatregelen komen voort uit het participatietraject dat gevoerd is in het kader van de Visie op de Ringdijk en meerdere bewonersbijeenkomsten voor de bewoners van de Akerdijk en de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 17-03-2020 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2020-300-035, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. Het intrekken van de voorrangsregelingen behorende bij de wegversmallingen op de Akerdijk, tussen huisnummer 116 en de Sloterweg en op de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterweg en de Sloterbrug in Badhoevedorp, door het verwijderen van borden conform model F5 en F6 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

2. Het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u op de Akerdijk, tussen huisnummer 116 en de Sloterweg en op de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterweg en de Sloterbrug door het verwijderen van borden conform model A1 en A2 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk zone en 30, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin 30 km/u zone" en “einde 30 km/u zone”;

3. Het instellen van voorrangsregelingen door het plaatsen van borden conform model B4, B5 en B6 uit bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, zodanig dat het verkeer op de Akerdijk voorrang heeft ten opzichte van het verkeer uit de zijstraten op de volgende locaties:

a. Op de Akerdijk, ter hoogte van huisnummer 116;

b. Op de Akerdijk, ter hoogte van de Kamerlingh Onneslaan;

c. Op de Akerdijk, ter hoogte van de Sloterweg;

4. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 20-4-2020.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.