Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Logo Culemborg

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe,

 

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor onderstaande wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling BWB,

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

 

besluiten:

 

tot vaststelling van de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, luidende als volgt:

Artikel I  

De naam “Geldermalsen” wordt vervangen door “West Betuwe”

Artikel II  

De overwegingen in de aanhef komen te vervallen.

Artikel III  

Na artikel 14 wordt, onder vernummering van de daaropvolgende hoofdstukken en artikelen, een nieuw hoofdstuk III ingevoegd, luidende als volgt:

 

Hoofdstuk III: Eigenaar- en opdrachtgever/opdrachtnemerschap.

 

Artikel 15 – Gemeenschappelijk Eigenaaroverleg

 • 1.

  Er is een Gemeenschappelijk Eigenaaroverleg waaraan de drie gemeentesecretarissen en de directeur deelnemen.

 • 2.

  Het eigenaaroverleg adviseert het bestuur en besluit over onderwerpen die samen hangen met de eigenaarsrol die de deelnemers hebben ten aanzien van BWB.

 • 3.

  Het bestuur legt de werkwijze en de bevoegdheden van het eigenaaroverleg vast in een statuut.

 

 

Artikel 16 – Dienstverleningsovereenkomsten

 • 1.

  Het bestuur sluit met elk van de deelnemers een dienstverleningsovereenkomst.

 • 2.

  De dienstverleningsovereenkomst bevat in ieder geval afspraken over :

  • a.

   de aard en omvang van de door BWB te leveren diensten en producten;

  • b.

   de harmonisatieopdracht(en) die de deelnemers en BWB gezamenlijk in enig jaar gaan uitvoeren.

  • c.

   de aard en omvang van specifieke, extra dienstverlening die een deelnemer in enig jaar wil afnemen.

  • d.

   de wijze waarop partijen met elkaar overleg voeren over de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst, de voortgang en uitvoering van de harmonisatie-opdrachten en de uitvoering van de dienstverlenings-overeenkomst.

 • 3.

  De dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal één jaar. Minimaal één keer per jaar wordt de DVO geëvalueerd. Het vaststellen van een nieuwe DVO gebeurt in het Gezamenlijk Bestuurlijk Opdrachtgever – Opdrachtnemer overleg.

Artikel IV  

Artikel 15 (netwerkdirectie) komt te vervallen.

Artikel V  

Aan artikel 16 (De directeur) wordt een 8e lid toegevoegd dat als volgt luidt:

 • 8.

  Het bestuur legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur / secretaris van het bestuur vast in een directiestatuut.

Artikel VI  

Aan artikel 17 (Personeel) wordt na de eerste zin de volgende zin toegevoegd: “Na inwerkingtreding van de WNRA en de bijbehorende aanpassingswetgeving is de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van toepassing.”

Artikel VII  

Aan artikel 6 wordt de volgende toelichting toegevoegd:

“ De drie colleges wijzen allen uit hun midden één bestuurder aan, die zitting neemt in het bestuur van BWB. De colleges bepalen zelf welke bestuurder zitting neemt in het bestuur. Daarbij wordt er, voor zover mogelijk, rekening mee gehouden dat in het organisatieplan BWB, duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende rollen die de bestuurders van de drie gemeenten hebben. Enerzijds is het college eigenaar van BWB en anderzijds is het college opdrachtgever van BWB.

In het plan staat de voorkeur om deze rollen niet in één persoon te verenigen. Bij voorkeur krijgt het lid van het college dat de taak “bedrijfsvoering” in zijn portefeuille heeft, de rol van opdrachtgever. Om die reden heeft het de voorkeur dat een ander lid van het college de eigenaarsrol krijgt en zitting neemt in het bestuur. Er kunnen echter redenen zijn voor het college om een andere keuze te maken.”

Artikel VIII  

Dit besluit treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de regeling.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel I

De gemeente Geldermalsen is per 1 januari 2019 gefuseerd met de gemeenten Neerijnen en Lingewaal tot de gemeente West Betuwe. In verband hiermee moet de naam van de gemeente Geldermalsen worden gewijzigd in West Betuwe.

 

Artikel II

Overwegingen maken geen deel uit van de tekst van de GR en worden daarom geschrapt.

 

Artikel III

In de GR wordt benadrukt dat de deelnemers enerzijds eigenaar en anderzijds opdrachtgever van de GR zijn.

 

In het nieuwe artikel 15 wordt een nieuw overleg gecreëerd waaraan de gemeentesecretarissen deelnemen. In dit overleg wordt samen met de directeur gesproken over de continuïteit en stabiliteit van de organisatie, strategische toekomstagenda, gemeenschappelijke cultuur in relatie tot de gemeenten én worden afwegingen gemaakt ten aanzien van de mate waarin aan de 4 K’s wordt voldaan. Dit Gemeenschappelijk Eigenaaroverleg komt minimaal 1 keer per maand samen. De werkwijze en de bevoegdheden, onder andere over de afbakening van de bevoegdheden van dit overleg is relatie tot de bevoegdheden van het bestuur, worden vastgelegd in een statuut dat door het bestuur BWB wordt vastgesteld.

 

Het nieuwe artikel 16 gaat over het opdrachtgever/opdrachtnemerschap. Nieuw is de introductie van dienstverleningsovereenkomsten. In een DVO concretiseren BWB en de gemeenten gezamenlijk de aard en omvang van de diensten en producten, de mate van standaardisatie én de wijze waarop de producten en diensten verleend worden. Bovendien worden er afspraken gemaakt over de leveringen, prestatienormen, rapportages en het relatiebeheer tussen de gemeenten en BWB. Voor bredere harmonisatieopgaven aan de kant van de gemeenten worden aparte afspraken gemaakt.

 

De wijze waarop partijen met elkaar overleg voeren over de totstandkoming, de voortgang en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten wordt eveneens vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Te denken valt aan een maandelijks, Gemeenschappelijk Opdrachtgever – Opdrachtnemer Overleg, waarin de (adjunct-)directeuren en de Directeur van BWB aandacht besteden aan harmoniseren en standaardiseren in relatie tot de uitvoering van het DVO. Daarnaast kunnen met iedere gemeente tweewekelijkse Opdrachtgever – Opdrachtnemer Overleggen plaatsvinden, waarin de (adjunct-)directeur en de directeur van BWB de uitvoering van de DVO voor specifiek die gemeente bespreken.

 

Artikel IV

In het nieuwe hoofdstuk III regelen we de nieuwe governance. De netwerkdirectie, met als (enige) taak de functionele aansturing van de directeur, vervalt. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur wordt vastgelegd in een directiestatuut.

 

Artikel V

Zie de toelichting op artikel IV.

 

Artikel VI

Met deze aanpassing lopen we alvast vooruit op de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren die naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treedt. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt door de VNG een nieuwe werkgeversvereniging opgericht. Het doel is om in deze CAO dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te stellen als in de CAO-gemeenten.

 

Artikel VII

Behoeft geen toelichting

 

Artikel VIII

Behoeft geen toelichting.

 

Naar boven