Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2020, 2239VerkeersbesluitenBesluit Verkeersregeling Arena (de weg)

Logo Hilversum

 

zaak 461640

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen;

Krachtens artikel 2 lid 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994 kunnen de daarin vastgestelde regels dienen om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan te waarborgen en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, dan wel aantasting van karakter of functie van objecten of gebieden te voorkomen of te beperken.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Er is aanleiding voor het vaststellen van verkeersmaatregelen voor de weg Arena gelegen op het Arenapark.

Arenapark is een kantorenlocatie gelegen in een parkachtig landschap met wegen en paden. Naast kantoren zijn er sportfaciliteiten en een MBO en ROC onderwijsinstelling gevestigd. Arenapark ligt binnen de bebouwde kom en de maximum snelheid bedraagt 50km/h. (In de toekomst zou die snelheid denkbaar teruggebracht kunnen worden naar 30km/h.)

Voor de weg Arena wordt met dit besluit een aantal eerder aangebrachte en uitgevoerde verkeersmaatregelen bevestigd en vastgesteld.

De verkeermaatregelen hebben tot doel bij te dragen aan de veiligheid voor het verkeer en het bedoelde gebruik van de weg alsmede het voorkomen van overlast, hinder en schade door het verkeer dan wel aantasting door het verkeer van karakter of functie van de aanwezige objecten of het gebied Arenapark.

Op grond van hun besluit van 23 november 2017 (zaak 406132) is het parkeerverbod (zone) voor alle wegen in Arenapark bevestigd en vastgesteld.

Op grond van hun besluit van 16 januari 2007 (Gemeenteblad III, 2007 nr. 3) is een fiets/bromfietspad aangewezen geldend voor het pad liggend ten noordoosten van de rijbaan Arena tussen Oostereind en Olympia (en kruising Marathon). Dat besluit wordt vervangen door opname in dit nieuwe besluit.

Op grond van hun besluit van 20 maart 1996 (Gemeenteblad III, 1996 nr. 6) is een geslotenverklaring voor langzaamverkeer (verkeersbord C9) vastgesteld voor de rijbaan vanaf Marathon naar de weg Oostereind. Die geslotenverklaring is noodzakelijk door de status, inrichting en functie van Oostereind mede als toeleidende weg naar de rijksweg A27.

Tussen Oostereind en Marathon werd eveneens met laatstgenoemde besluit een verplichte passeerrichting van het middeneiland en een parkeerverbod vastgesteld. Dat besluit wordt ingetrokken en voor wat betreft de geslotenverklaring en passeerrichting vervangen met dit nieuwe besluit. Het genoemde parkeerverbod werd eerder vervangen en opgenomen in het besluit van 23 november 2017 zaak 406132.

De weg Arena takt in het zuidoosten aan op Oostereind en loopt met een aantal bochten naar het noordwesten toe, waar de rijbaan over het laatste deel als uitsluitend lijnbusbaan –met regelbare bussluis-, uitmondt op Soestdijkerstraatweg. Deze hoofdroute tussen Oostereind en

Soestdijkerstraatweg hierna aan te duiden als Arena. Over Arena loopt een aantal buslijnen en zijn enkele bushaltes aangelegd.

Aan verkeer op Arena moet voorrang worden verleend door verkeer van de zijwegen Marathon, Olympia, Colosseum, Mycene, de rijbaan achterlangs het tankstation aan de Soestdijkerstraatwegweg, de daar tegenover in zuidoostelijke richting gaande doodlopende rijbaan achterlangs de percelen Soestdijkerstraatweg en het de busbaan kruisende fietspad. De middenberm Arena nabij Oostereind dient aan de rechterzijde gepasseerd te worden. Uitkomend verkeer Arena dient voorrang te verlenen aan verkeer over Oostereind respectievelijk Soestdijkerstraatweg.

Via een in/uitritconstructie loopt een zijtak van Arena naar en op het private terrein van de onderwijsinstelling alwaar een slagboom is geplaatst. Een tweede zijtak achter de in/uitritconstructie Arena loopt langs de oostgevel van de sporthal (Arena huisnummer 303). Langs deze tweede zijtak werd met ons besluit van 30 oktober 2013 (Gemeenteblad III, 2013 nummer 35) een parkeervak aangewezen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische personenauto’s.

Naast de rijbaan Arena ligt aan de oostzijde een vrijliggend pad. Tussen Oostereind en Marathon is dit pad –komend vanaf Soestdijkerstraat langs Oostereind- aansluitend een tweerichting fiets/bromfietspad en vanaf Marathon tot Soestdijkerstraatweg enkel als verplicht fietspad in twee richtingen.

Ter hoogte van de kruising met Colosseum is een zebrapad over Arena aangebracht met aan weerszijden snelheidsremmende obstakels. Ter hoogte van de ontsluiting Gooise Atletiek Club -grens panden Arena 101 en 103- is met kanalisatiestrepen een oversteek met bus-verkeerslichten aangebracht. Deze oversteek is aan één kant voorzien van een snelheidsremmende obstakelconstructie.

Beide oversteeklocaties zijn verder voorzien van de daartoe bestemde waarschuwingsborden.

De beschreven verkeersmaatregelen, bestaande uit de geslotenverklaring bord C9 naar Oostereind, de voorrangsregelingen bij kruisingen, het passeergebod middenterrein tussen Marathon en Oostereind, de lijnbusbaan met geslotenverklaring, de aanwezige bushaltes, het verplichte fietspad, het fiets/bromfietspad en de voetgangersoversteekplaats (zebra), worden vastgesteld.

De korpschef politie is gehoord in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en adviseert positief op de verkeersregeling.

De weg Arena is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

Het ontwerp van dit besluit is op 12 september 2019 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Een ieder is gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit ontwerpbesluit kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het colle­ge bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de pro­vincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer.

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten;

 • 1.

  In te trekken hun besluiten van 16 januari 2007 (Gemeenteblad III, 2007 nr. 3) en 20 maart 1996 (Gemeenteblad III, 1996 nr. 6).

 • 2.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van borden B3, B4, B5 en B6, volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990), hierna aangeduid als de bijlage, en/of haaientanden op het wegdek volgens artikel 80 van het RVV 1990, aan te geven dat bestuurders op de zijwegen Arena, te weten Marathon, Olympia, Colosseum, Mycene, de rijbaan achterlangs het tankstation aan de Soestdijkerstraatwegweg, de daar tegenover in zuidoostelijke richting gaande doodlopende rijbaan achterlangs de percelen Soestdijkerstraatweg en het kruisende fietspad over de busbaan, voorrang moeten verlenen aan bestuurders op Arena.

 • 3.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van borden C1 van de bijlage, de rijbaan Arena gesloten te verklaren voor alle verkeer op het deel busbaan gelegen Arena noord-zuid uitmondend op Soestdijkerstraatweg.

 • 4.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van een onderbord op de onder punt 3. genoemde borden C1, de lijndienstbussen uit te zonderen van de geslotenverklaring, in tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’.

 • 5.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van bord C9 van de bijlage de zuidwestelijke rijbaan Arena tussen Marathon en Oostereind gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

 • 6.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van borden D2 volgens de bijlage, bestuurders te gebieden de middenberm Arena, gelegen tussen Oostereind en Marathon, aan de rechterzijde te passeren.

 • 7.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van borden G11 van de bijlage, met onderbord OB505, het aan de noordoostzijde van de rijbaan Arena gelegen pad tussen Olympia en Soestdijkerstraatweg, aan te wijzen als verplicht fietspad in twee richtingen.

 • 8.

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van bord G12a van de bijlage, met onderbord OB505, het pad lopende aan de noordoostzijde van de rijbaan Arena tot aan Olympia aan te wijzen als fiets/bromfietspad in twee richtingen. (in het oosten aansluitend op het naar het noordoosten lopende aangewezen fiets/bromfietspad ten westen van Oostereind.)

 • 9.

  Door het aanbrengen dan wel in stand houden van de voorgeschreven markering over de weg Arena, met de plaatsing van borden L2 van de bijlage, een voetgangersoversteekplaats (zebra) volgens artikel 49.2 RVV 1990 aan te wijzen ten noorden van de kruising Arena met Colosseum.

 • 10.

  Door het aanbrengen dan wel in stand houden van de tekst ‘Lijnbus’ op de rijbaan, het deel Arena noord-zuid uitmondend op Soestdijkerstraatweg, aan te wijzen als busbaan volgens artikel 81 RVV 1990.

 • 11

  Door het plaatsen dan wel in stand houden van borden L3b van de bijlage aan te wijzen het drietal aan Arena gelegen bushaltes, waarvan twee aan weerszijden ten westen van de kruising met Marathon en eenmaal halverwege de oostzijde van de noordelijk gelegen busbaan Arena.

 

Hilversum, 19 november 2019

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen:

De portefeuillehouder verkeer,

    

A.J. Wolthers

 

Bijlage situatieschets bij Verkeersregeling Arena

 

Dit besluit met eventuele bijlagen wordt op 9 januari 2020 overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014 bekend gemaakt op de website www.overheid.nl onder Bekendmakingen -Staatscourant en is daar in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de bovengenoemde dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig bij het college zienswijzen naar voren heeft gebracht op het ontwerpbesluit van de verkeersregeling. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste uw naam en adres, dagtekening (datum), een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als u dit wel wilt, dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening).

Aan het behandelen van een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Informatie over actuele bedragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

 

zaak 461640