Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2020, 22276VerkeersbesluitenGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnr. 212, aan de Fischertraat, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Geachte heer, mevrouw,

Dit is het besluit op uw ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van passagiers .

Naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen het besluit van 18 december 2019,

tot weigering van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van passagiers, is alsnog besloten de gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen.

De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (passagier) zijn:

a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een

afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

c. voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder;

d. niet de beschikking hebben over een rolstoel/duwwagen, waarmee de afstand tussen het

woonhuis en het voertuig kan worden overbrugd;

e. betrokkene beschikt wel over een rolstoel/duwwagen, maar er is sprake van zwaarwegende

sociaal/ medische gronden, zodat in overeenstemming met de adviserende arts van O.C.&W toch een parkeerplaats wordt toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ernstige longziektes

en/of indien de partner of huisgenoot niet in staat is om betrokkene te begeleiden bij het in- of

uitstappen;

f. op de tijdstippen van de controles dienen er doorgaans niet voldoende parkeerplaatsen

beschikbaar te zijn;

g. een huisgenoot van betrokkene dient houder of eigenaar te zijn van een voertuig;

h. niet de beschikking kunnen hebben over een parkeerplaats op eigen terrein.

Uw situatie is als volgt onderzocht:

Vanuit de Dienst O.C.& W. van de gemeente is naar aanleiding van uw beoordeling een sociaal medisch advies opgesteld. De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd. De volgende feiten zijn hieruit naar voren gekomen:

1. u hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

2. u bent in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zelfstandig een

afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

3. u bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de

bestuurder;

4. u beschikt niet over een rolstoel/duwwagen, waarmee de afstand tussen het woonhuis en het

voertuig kan worden overbrugd;

5. op de tijdstippen van de controles waren onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar;

6. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein.

Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet is besloten:

I. Onder gelijktijdige intrekking van het besluit d.d. 18 december 2019 met vergunningnummer 514900, tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990-459), voorzien van een onderbord metvermelding van het kenteken van een huisgenoot en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen nabij het perceelnr. 212, aan de Fischerstraat, voor de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart;

II. aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat de afdeling Vergunningen van de DienstStadsbeheer in kennis dient te worden gesteld:

a. wanneer vaststaat dat voor langere tijd van de gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik wordt gemaakt;

b. wanneer een ander voertuig wordt aangeschaft;

c. wanneer het voertuig wordt vervangen van een gehandicaptenvoertuig;

d. wanneer aan degehandicaptenparkeerplaats geenbehoefte meer bestaat;

e. indien betrokkene is gekeurd als bestuurder en hij/ zij geen gebruik meer maakt van een voertuig dat door hem/ haar zelf wordt bestuurd;

f. indien betrokkene is gekeurd als passagier en geen van diens huisgenoten houder of eigenaar meer is van eenvoertuig.

Dewettelijkebasis voor dit besluit berust op:

artikel 18 eerste lid onder d. van de "Wegenverkeerswet 1994" en de artikelen 3, 4 lid 1, 8, 12, 14, 21, 24, 26 en 29 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer";de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren;

Het collegevan burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens deze,

Senior medewerker Vergunningen,

U. Kelly

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm.

Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift: Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; de argumenten voor bezwaar.

Volmacht: Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen

Voorlopige voorziening: Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.