Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2020, 2218Ruimtelijke plannen Vastgesteld bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ter Aaseweg 5’ in Nieuwersluis met ingang van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari ter inzage ligt.

Inhoud

In dit vastgestelde bestemmingsplan is de vorm van het bouwvlak van Ter Aaseweg 5 verandert ten opzichte van het huidige bouwvlak in bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Noord’. Ter Aaseweg 5 is bestemd als ‘Agrarisch met waarden’. Ter plaatse van de bestaande bebouwing is in het bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen. De initiatiefnemer heeft het plan om meer melkkoeien te gaan houden en zijn bestaande melkveestal uit te breiden. De gewenste uitbreiding van de stal ligt echter deels buiten dit bouwvlak. Bedrijfsgebouwen zijn alleen mogelijk binnen een agrarisch bouwvlak. Doordat de geplande bebouwing niet op een andere plek mogelijk is, is het nodig het bouwvlak aan te passen. Het veranderen van een bouwvlak kan alleen met een herziening van het bestaande bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’.

Voor het daadwerkelijk bouwen van de stal dient de initiatiefnemer na het doorlopen van de bestemmingsplan procedure een omgevingsvergunning aan te vragen.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Ter Aaseweg 5' met ingang van vrijdag 10 januari 2020, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPTeraaseweg5NWS-VG01) en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). U kunt u melden bij de receptie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Bouwmeester (tel 14 0346).

 

Reageren

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 10 januari 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.