Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2020, 2199Instelling gemeenschappelijke regelingenWIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOLKSKREDIETBANK NOORD-OOST GRONINGEN

Logo Appingedam

 

________________________________________

 

De raden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde, ieder voor zover zij voor hun gemeente bevoegd zijn;

 

Overwegende dat het in verband met de volgende ontwikkelingen noodzakelijk is dat de bestaande gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd:

 • inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);

 • eerdere wijzigingen in wetgeving, waaronder de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland;

 • de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde alsmede het besluit van gemeente Westerwolde tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling;

 

Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen d.d. 3 oktober 2019;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

BESLUITEN

 

de ‘Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen’ als volgt te wijzigen:

 

 • Intitulé

 

Voorstel:

De gemeente Bellingwedde verwijderen uit de opsomming en de gemeente Eemsmond vervangen door de gemeente Het Hogeland.

 

Huidige tekst:

De raden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Appingedam, Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam, ieder voor zover zij voor hun gemeente bevoegd zijn;

 

Nieuwe tekst:

De raden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam, ieder voor zover zij voor hun gemeente bevoegd zijn;

 

 • Artikel 1 Definities

 

Voorstel:

Toevoegen definitie Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

 

Nieuwe tekst:

Voor de toepassing van het bij deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

 • algemeen bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 8;

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • bank: de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, als openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

 • Controle verordening: Controle verordening Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet;

 • dagelijks bestuur : het bestuur, bedoeld in artikel 19;

 • dienstjaar: het kalenderjaar;

 • Financiële verordening: Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet;

 • Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;

 • gemeentebesturen: de raden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

 • gemeenten : de aan deze regeling deelnemende gemeenten;

 • Wck: Wet op het consumentenkrediet;

 • werkingsgebied: het grondgebied van de gezamenlijk aan deze regeling deelnemende gemeenten;

 • Wet fido: Wet financiering decentrale overheden;

 • Wft: Wet op het financieel toezicht;

 • Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

 

 • Artikel 8 Bevoegdheden

 

Voorstel:

Voorgesteld wordt een tweede, derde en vierde lid in te voegen waarin het algemeen bestuur onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt te besluiten tot oprichting van of deelname in een rechtspersoon.

 

Huidige tekst:

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de uitvoering van deze regeling alle bevoegdheden, die niet bij of krachtens deze regeling aan anderen zijn opgedragen.

 

Nieuwe tekst:

1. Het algemeen bestuur heeft in het kader van de uitvoering van deze regeling alle bevoegdheden, die niet bij Wgr of bij of krachtens deze regeling aan anderen zijn opgedragen.

2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat bijdraagt aan de doelstelling en/of taken van de bank of aan het met de regeling te dienen openbaar belang.

3. Het besluit als bedoeld in het vorige lid wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

4. Het aan de deelname of het lidmaatschap verbonden (stem)recht wordt uitgeoefend door (een afvaardiging van) het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheid tot uitoefening van deze rechten verlenen aan de directeur of diens plaatsvervanger.

 

 • Artikel 28 Benoeming, schorsing en ontslag directeur en overig personeel, lid 1 en 2

 

Voorstel:

Wijziging van de Wgr doorvoeren (artikel 33b, verdeling bevoegdheid van het algemeen bestuur naar het dagelijks bestuur) en tevens het benoemen van een eventuele plaatsvervanger voor de directeur (zie ook wijziging artikel 30).

 

Huidige tekst:

 • 1.

  Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Voor een benoeming wordt door het dagelijks bestuur een aanbeveling van zo mogelijk drie personen ingediend.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het overige personeel.

 

Nieuwe tekst

 • 1.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel en de directeur of diens plaatsvervanger.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheid voor wat betreft het benoemen, schorsen en ontslaan van het overige personeel verlenen aan de directeur.

 

 • Artikel 29 Rechtspositie personeel

 

Voorstel:

De cao voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO) van toepassing te verklaren op het personeel van de bank en het dagelijks bestuur de bevoegdheid te geven overige arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

 

Huidige tekst:

 • 1.

  De rechtspositieregelingen van de gemeente van vestiging zijn, voorzover daarvan niet wordt afgeweken bij de krachtens artikel 30 vast te stellen instructie, van overeenkomstige toepassing op het personeel van de bank.

 • 2.

  Indien voor bepaalde functies geen gepaste schaal in de Bezoldigingsverordening van de gemeente van vestiging aanwezig is, regelt het algemeen bestuur die bezoldiging. Deze regeling wordt gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 

Nieuwe tekst

Op het personeel in dienst van de bank, daaronder begrepen de directeur, is met ingang van 1 januari 2020 van toepassing de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO) zoals die luidt en zal komen te luiden. Het dagelijks bestuur stelt de overige arbeidsvoorwaarden vast.

 

 • Artikel 30 Directiestatuut en instructies overig personeel

 

Voorstel:

Wijziging van de Wgr doorvoeren (artikel 33b, verdeling bevoegdheid van het algemeen bestuur naar het dagelijks bestuur), verduidelijking van het karakter van het directiestatuut en van de instructie voor het personeel en tevens het benoemen van plaatsvervanging voor de directeur.

 

Huidige tekst:

Het algemeen bestuur stelt voor de directeur een directiestatuut en zo nodig voor het overige personeel een instructie vast. Deze bevoegdheid kan met betrekking tot het overige personeel worden gedelegeerd aan het dagelijks bestuur of worden gemandateerd aan de directeur.

 

Nieuwe tekst

Het dagelijks bestuur stelt een directiestatuut vast waarin de taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd. In het directiestatuut wordt tevens de vervanging van de directeur geregeld. Voor het overige personeel kan het dagelijks bestuur zo nodig een uitvoeringsinstructie vaststellen. De bevoegdheid tot het vaststellen van een uitvoeringsinstructie kan worden verleend aan de directeur.

 

 • Artikel 32 Reglement, lid 1 en lid 3

 

Voorstel

Verwijzing naar vervallen artikel in Wet op het consumentenkrediet verwijderen en tevens aansluiten bij gewijzigde Wet op het financieel toezicht door goedkeuring GS te vervangen door toezending aan GS.

 

Huidige tekst:

 • 1.

  De raden van de deelnemende gemeenten stellen een reglement vast als bedoeld in artikel 4:37 van de Wet op het financieel toezicht en in artikel 7 van de Wet op het consumentenkrediet en het algemeen bestuur houdt toezicht op de naleving van het reglement.

 • 2.

  […]

 • 3.

  Na vaststelling wordt het reglement ter goedkeuring verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 

Nieuwe tekst

 • 1.

  De raden van de deelnemende gemeenten stellen een reglement vast als bedoeld in artikel 4:37 van de Wet op het financieel toezicht en het algemeen bestuur houdt toezicht op de naleving van het reglement.

 • 2.

  […]

 • 3.

  Na vaststelling wordt het reglement ter kennisgeving verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 

 • Artikel 35 Vaststelling begroting, lid 2 en 3

 

Voorstel

Aansluiten bij de gewijzigde Wgr door goedkeuring begroting door GS te vervangen door toezending aan GS. Tevens toevoegen verplichting om de definitieve begroting toe te sturen aan de gemeenteraden.

 

Huidige tekst:

 • 2.

  De begroting wordt binnen 14 dagen na de vaststelling ter goedkeuring gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 • 3.

  Na ontvangst van het bericht van goedkeuring, respectievelijk niet-goedkeuring van de begroting, geeft het dagelijks bestuur daarvan binnen 14 dagen kennis aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het algemeen bestuur.

 

Nieuwe tekst

 • 2.

  Het algemeen bestuur zendt de begroting binnen 14 dagen na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

 • 3.

  Nadat een begroting is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de definitieve begroting binnen 14 dagen na de vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten. Desgewenst kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij gedeputeerde staten hun zienswijze ter zake naar voren brengen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt de reactie van gedeputeerde staten op de begroting binnen 14 dagen na ontvangst ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het algemeen bestuur.

 

 • Artikel 36 Wijziging begroting, lid 3 en 4

 

Voorstel

Aansluiten bij gewijzigde Wgr door goedkeuring GS te vervangen door toezending aan GS.

 

Huidige tekst:

 • 3.

  Het bepaalde in artikel 34 en artikel 35, eerste en tweede lid, is voor zover mogelijk en met uitzondering van de in deze artikelen genoemde data, van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Na ontvangst van het bericht van goedkeuring, respectievelijk niet-goedkeuring van de begrotingswijzigingen, geeft het dagelijks bestuur daarvan binnen 14 dagen kennis aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het algemeen bestuur.

 

Nieuwe tekst

 • 3.

  Het bepaalde in artikel 34 en artikel 35, eerste, tweede en derde lid, is voor zover mogelijk en met uitzondering van de in deze artikelen genoemde data, van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt de reactie van gedeputeerde staten op de begrotingswijziging binnen 14 dagen na ontvangst ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het algemeen bestuur.

 

 • Invoegen nieuw artikel 40A Garantstelling

 

Voorstel

Het toevoegen van een verplichting voor deelnemers om de bank van middelen te voorzien om zijn taken uit te voeren met als doel het zekerstellen van de huidige en eventuele toekomstige kredietfaciliteiten van de bank bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

 

Huidige tekst:

-

 

Nieuwe tekst

- De titel van paragraaf 4 van hoofdstuk V komt te luiden:

‘§ 4. RESERVES, BIJDRAGEN GEMEENTEN EN GARANTSTELLING’;

- Na artikel 40 een nieuw artikel 40A in te voegen, luidende:

 

Artikel 40A Garantstelling

De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat de bank te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen.

 

 • Inwerkingtreding wijziging

De wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling treden in werking per 1 januari 2020 nadat de wijziging bekend is gemaakt door de gemeente Appingedam op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 26 van de Wgr.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Appingedam,

d.d. 14 november 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

d.d. 29 oktober 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Delfzijl,

d.d. 28 november 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl,

d.d. 5 november 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Het Hogeland,

d.d. 27 november 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

d.d. 14 november 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loppersum,

d.d. 16 december 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum,

d.d. 3 december 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt,

d.d. 16 december 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

d.d. 5 november 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Pekela,

d.d. 19 november 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela,

d.d. 18 oktober 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veendam,

d.d. 16 december 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

d.d. 22 oktober 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerwolde,

d.d. 18 december 2019,

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

d.d. 29 oktober 2019,

 

De burgemeester, De secretaris,

 

 

NOTA VAN TOELICHTING

 

 • Intitulé

De wijziging in de opsomming van deelnemende gemeenten is noodzakelijke vanwege de gemeentelijke herindelingen van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland en de herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde Daarnaast heeft de gemeente Westerwolde besloten tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2020.

 

 • Artikel 1 Definities

De definitie van de Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) was voorheen niet opgenomen en is nu toegevoegd vanwege verwijzingen daarnaar.

 

 • Artikel 8 Bevoegdheden

Voorgesteld wordt dat het algemeen bestuur onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt te besluiten tot oprichting van of deelname in een rechtspersoon. Aanleiding voor deze wijziging is dat op 1-1-2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt.

 

Momenteel is de rechtspositieregeling van de vestigingsgemeente Appingedam van toepassing op het personeel van de VKB. Als gevolg van de Wnra worden ambtenaren niet meer eenzijdig aangesteld in hun functie, maar wordt met hen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht overeengekomen. Met ingang van genoemde datum komt de rechtspositieregeling van de gemeente Appingedam te vervallen en bestaat de mogelijkheid collectieve arbeidsvoorwaarden te laten gelden voor het personeel.

 

Omdat de VKB geen gemeente is (en dus niet lid kan worden), heeft de VKB momenteel een aansluitingsovereenkomst met de VNG. Daarmee vertegenwoordigt de VNG ook de werkgeversbelangen van de VKB. De VNG heeft echter besloten dat het systeem met aansluitingsovereenkomsten wordt beëindigd omdat dat systeem niet meer goed werkt onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is. In plaats daarvan wordt momenteel een werkgeversvereniging opgericht voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO), waarvan de VKB lid kan worden.

 

Door lid te worden van deze nieuwe werkgeversvereniging kunnen gemeenschappelijke regelingen via de VNG een specifieke cao afsluiten. De tekst van deze cao, de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO) was ten tijde van het opstellen van dit ontwerpbesluit nog niet in definitieve vorm beschikbaar, maar wordt inhoudelijk gelijk aan die van de cao gemeenten. Daarmee kan de VKB na de normalisering medewerkers dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden blijven bieden als nu het geval is.

 

Om lid te kunnen worden een dergelijke werkgeversvereniging is volgens artikel 31a Wgr (sinds 1 januari 2015) verplicht om deze bevoegdheid (van het algemeen bestuur) expliciet op te nemen in de GR. Dat is momenteel niet het geval en derhalve dient op dit punt een bepaling toegevoegd te worden. De Wgr bepaalt verder dat het algemeen bestuur voorafgaand aan een dergelijk besluit een zogeheten voorhangprocedure dient te volgen. Daarbij wordt de gemeenteraden van de deelnemende gemeentebesturen de gelegenheid geboden om kennis te nemen van een ontwerpbesluit van het algemeen bestuur en om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Onderhavig ontwerpbesluit dient als zodanig.

 

In het vierde lid van dit artikel worden conform artikel 33b van de Wgr (zie hierna) de uitvoerende bevoegdheden van het lidmaatschap / de deelname (waaronder het uitoefenen van het stemrecht) bij het dagelijks bestuur belegd met de mogelijkheid deze bevoegdheden te verlenen aan de directeur.

 

 • Artikel 28 Benoeming, schorsing en ontslag directeur en overig personeel

Deze wijziging betreft het doorvoeren van de wijziging van artikel 33b van de Wgr. Bij die wijziging zijn de meer uitvoerende bevoegdheden bij het dagelijks bestuur neergelegd en niet langer bij het algemeen bestuur. Verder is in dit artikel nu een verwijzing naar een eventuele plaatsvervanger opgenomen (zie ook wijziging artikel 30).

 

 • Artikel 29 Rechtspositie personeel

De wijziging van dit artikel is gebaseerd op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 (zie toelichting op de wijziging van artikel 8). Voorgesteld wordt de cao voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, de cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (cao SGO), van toepassing te verklaren op het personeel van de bank en het dagelijks bestuur de bevoegdheid te geven de overige arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

 

 • Artikel 30 Directiestatuut en instructies overig personeel

Deze wijziging betreft eveneens het doorvoeren van de wijziging van artikel 33b van de Wgr waarbij de uitvoerende bevoegdheden bij het dagelijks bestuur zijn neergelegd. Nu deze bevoegdheid al bij het dagelijks bestuur komt te liggen, kan de zinsnede over delegatie aan het dagelijks bestuur komen te vervallen. De mogelijkheid van het mandateren van deze bevoegdheid voor het overige personeel aan de directeur wordt vervangen door een formulering die zowel de privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke bevoegdheden in het directiestatuut dekt, namelijk het ‘verlenen’ van de bevoegdheid aan de directeur. Verder was in de GR niets opgenomen over plaatsvervanging voor de directeur. In dit artikel is nu aangegeven dat de plaatsvervanging in het directiestatuut wordt geregeld. Tot slot is in de tekst het karakter van het directiestatuut en van de instructie voor het personeel verduidelijkt.

 

 • Artikel 32 Reglement, lid 1 en lid 3

Dit artikel is aangepast vanwege het vervallen van artikel 7 in de Wet op het consumentenkrediet en het vervallen van de eis in de Wet op het financieel toezicht dat het bankreglement moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie (hierna: GS).

 

 • Artikel 35 Vaststelling begroting, lid 2 en 3

In de nieuwe tekst is aangesloten bij de gewijzigde Wgr door de goedkeuring van de begroting door GS te vervangen door toezending aan GS. Daarnaast is de bepaling van artikel 35 lid 4 van de Wgr ( dat het algemeen bestuur de vastgestelde begroting naar de raden kan zenden) ingevuld door dit als verplichting op te nemen in een nieuw lid 3. Ter verduidelijking is in de regeling opgenomen dat de gemeenteraden zelf hun zienswijze naar voren kunnen brengen bij gedeputeerde staten en dat dit dus niet door het algemeen bestuur wordt gedaan.

 

 • Artikel 36 Wijziging begroting, lid 3 en 4

Met de wijziging van dit artikel wordt aangesloten op gewijzigde Wgr door de goedkeuring door GS te vervangen door toezending aan GS. Verder is een verwijzing in dit artikel aangepast vanwege het invoegen van een nieuw lid in artikel 35 (zie hiervoor).

 

 • Invoegen nieuw artikel 40A Garantstelling (herhaling)

Deze wijziging is reeds in april 2015 aan alle deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenten Appingedam, Loppersum, Het Hogeland (als opvolger van de gemeente Eemsmond) en Pekela hebben nog geen besluit genomen omtrent deze wijziging. Nu er opnieuw een GR-wijziging plaatsvindt, wordt ook deze wijziging nogmaals aan de colleges en raden voorgelegd.

 

Dit artikel is toegevoegd naar aanleiding van de “Circulaire aansprakelijkheid voor schulden van openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen” van de minister van BZK d.d. 8 juli 1999 (hierna: “Circulaire”). Volgens deze Circulaire zijn de deelnemers van een gemeenschappelijke regeling verplicht een daarbij opgericht openbaar lichaam van middelen te voorzien waardoor het de taken waartoe het is opgericht naar behoren kan vervullen. Daartoe behoren ook de financiële verplichtingen die het openbaar lichaam ter uitvoering van die taken is aangegaan. Daarnaast behoren tot de verplichte uitgaven van een openbaar lichaam de aflossing van schulden en rente en andere opeisbare schulden. In verband met de huidige en eventuele toekomstige kredietfaciliteiten van de Volkskredietbank bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), stelt BNG als voorwaarde dat de model-bepaling in de gemeenschappelijke regeling van de Volkskredietbank is opgenomen.

 

 • Inwerkingtreding wijziging

De datum van inwerkingtreding is bepaald op 1 januari 2020 omdat dan de Wnra inwerking treedt. Uiterlijk per die datum dient de rechtspositie van het personeel geregeld te zijn omdat dan de in de GR genoemde rechtspositieregeling van de vestigingsgemeente vervalt. De wijze van bekendmaking van de wijziging is voorgeschreven in artikel 26 van de Wgr.