Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/69602, tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt en tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 24, van de Luchtvaartwet BES, artikel 21, van Verordening (EG) Nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 293) en artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na ‘De regeling geldt tot vrijdag 10 april, 18:00 uur plaatselijke tijd,’ ingevoegd ‘met uitzondering van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, ten aanzien waarvan de regeling geldt tot vrijdag 17 april 2020, 18:00 uur plaatselijke tijd’.

2. In het tweede lid wordt ‘en geldt deze tot vrijdag 10 april, 18:00 uur plaatselijke tijd’ vervangen door ‘en geldt deze tot vrijdag 17 april 2020, 18:00 uur plaatselijke tijd’.

3. In het derde lid wordt ‘en geldt deze tot vrijdag 10 april, 18:00 uur plaatselijke tijd’ vervangen door ‘en geldt deze tot vrijdag 17 april 2020, 18:00 uur plaatselijke tijd’.

ARTIKEL II

De Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, wordt als volgt gewijzigd.

In artikel 3 wordt ‘geldt tot vrijdag 10 april 2020, 18:00 uur plaatselijke tijd’ vervangen door ‘geldt tot dinsdag 28 april 2020, 18:00 uur plaatselijke tijd’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2020, 18:00 uur plaatselijke tijd.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en van de inhoud van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de luchtvaartpublicaties.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

De onderhavige wijzigingsregeling ziet op de wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt en de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.

De regelingen bevatten verboden op luchtverkeer met passagiers afkomstig uit hoog-risico landen bij de verspreiding van het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. De regelingen golden tot vrijdag 10 april 2020.

Regeling tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

Naar aanleiding van advies van het Outbreak Management Team en overleg in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing is besloten de vliegverboden voor passagiersvluchten uit de landen China, Zuid-Korea en Iran niet meer te verlengen. Sinds 16 maart 2020 geldt een inreisverbod met aangescherpte toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen van buiten het Schengen/EU/VK-gebied. Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen met een aantal uitzonderingen. De Europese Commissie heeft op 8 april 2020 aan de lidstaten voorgesteld om dit inreisverbod met 30 dagen tot 15 mei a.s. te verlengen. De verlenging van het EU inreisverbod maakt de door Nederland ingestelde vliegverboden vanuit China, Iran en Zuid-Korea overbodig.

Verder is besloten de vliegverboden voor passagiersvluchten uit de landen Italië, Spanje en Oostenrijk met een week, tot 17 maart 2020, te verlengen. Voor deze landen geldt dat nog altijd wijdverspreiden transmissie plaatsvindt en deze landen zijn te kwalificeren als hoog-risicogebieden. De vliegverboden voor Italië, Spanje en Oostenrijk worden vooralsnog voor een periode van zeven dagen verlengd met het oog op de voorbereidingen van een op grond van de Wet publieke gezondheid voorgeschreven gezondheidsverklaring (fit-to-fly) voor reizigers uit alle hoog-risicogebieden.

Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.

Voor passagiersvluchten vanuit diverse landen met luchthavens op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba als bestemming gold een vliegverbod ingesteld tot 10 april 2020. De bijzondere kwetsbaarheid met name vanwege de beschikbaarheid van adequate gezondheidszorg van Caribisch Nederland is hierbij van belang. Omdat het Schengen-inreisverbod niet geldt voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn de ingestelde vliegverboden naar de BES, in overleg met BZK, verlengd tot 28 april 2020. Voorafgaand aan het aflopen van deze vliegverboden zal opnieuw beoordeeld worden of verlenging wenselijk is.

Onderhavige wijzigingen treden op 10 april 2020, 18:00 plaatselijke tijd in werking en worden gepubliceerd in de Staatscourant. Verder worden de wijzigingen aan luchtvarenden bekendgemaakt door middel van een Notice to Airmen (NOTAM). Een NOTAM is een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd via een communicatienetwerk voor luchtverkeersdiensten met inlichtingen over de instelling, toestand of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering daarvan tijdig kennis nemen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven