Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 21845Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - ontwerpbestemmingsplan Nistelrodeseweg-Wijststraat Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nistelrodeseweg-Wijststraat te Heesch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPNistelrdsweg1820-OW01.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee ruimte-voor-ruimtewoningen toe te voegen op de hoek Nistelrodeseweg-Wijststraat en om de woning met beperkte inhoudsmaat Nistelrodeseweg 20 te verplaatsen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 april 2020 gedurende zes weken (t/m 27 mei 2020) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Hogere grenswaarden geluid

Voor het oprichten van de woningen overwegen burgemeester en wethouders ontheffing te verlenen voor het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (artikel 83 van de Wet geluidhinder.) Het ontwerpbesluit voor deze ontheffing ligt eveneens gedurende genoemde termijn ter inzage. Een zienswijze hierop kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 15 april 2020