Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 21720Onteigeningen

Besluit van 14 februari 2020, nr. 2020000327 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Oldebroek krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting A28).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De gemeenteraad van gemeente Oldebroek (hierna: verzoeker) heeft Ons bij besluit van 7 maart 2019, 1016177 verzocht, om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van onroerende zaken ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan Aansluiting A28. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek hebben bij brief van 29 maart 2019, kenmerk 1016177 het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Bij brief van 3 juli 2019, zaaknummer 1016177 hebben burgemeester en wethouders van Oldebroek Ons te kennen gegeven wegens minnelijke eigendomsverkrijging niet langer prijs te stellen op voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de onroerende zaken met de grondplannummers 1, 2, 4, 5.1 en 5.2. In vervolg hierop hebben burgemeester en wethouders van Oldebroek bij brief van 9 oktober 2019, zaaknummer 1016177 kenbaar gemaakt dat de gemeente in verband met minnelijke verwerving geen prijs meer stelt op de aanwijzing van de onroerende zaken met de grondplannummer6 en 10. Omdat de noodzaak van onteigening voor deze grondplannummers hiermee is komen te vervallen, zullen Wij deze niet ter onteigening aanwijzen. In de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken is hiermee rekening gehouden.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 27 september 2018 vastgesteld door de gemeenteraad van Oldebroek en is onherroepelijk.

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemming Verkeer (V) en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie (WR-A) toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 21 augustus 2019 tot en met 1 oktober 2019 in de gemeente Oldebroek en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Oldebroek van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 20 augustus 2019 openbaar kennis gegeven in Huis aan Huis Oldebroek.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Onze Minister, thans de Minister voor Milieu en Wonen) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 20 augustus 2019, nr. 46463.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De gemeente Oldebroek werkt samen met de gemeenten Hattem en Heerde aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, het zogeheten Bedrijvenpark H2O (hierna: H2O). Dit bedrijvenpark is gesitueerd ten noorden van het dorp Hattemerbroek, dat tot de gemeente Oldebroek behoort, en gelegen in de zuidelijke oksel van het knooppunt Hattemerbroek waarin de rijkswegen A28 en A50 (hierna: A28 en A50) op elkaar aansluiten. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein is het van belang een goede ontsluiting te realiseren. Daarnaast is er met name in de spits sprake van een hoge verkeersdruk op de bestaande op- en afrit van de A28 bij Wezep.

Verkeer van en naar H2O kan op dit moment gebruik maken van verschillende routes. Ten noordwesten van het dorp Wezep (gemeente Oldebroek) ligt de aansluiting van de A28 met de Zuiderzeestraatweg/N308 (afrit 17 Wezep). Deze aansluiting ligt het dichtst bij H20. Vanaf daar volgt het verkeer naar H2O over korte afstand de Zuiderzeestraatweg/N308, om via een rotonde linksaf te slaan en verder te rijden over de Rondweg. Deze laatste weg loopt in noordelijke richting door en ligt parallel aan de A28. Ter hoogte van de Voskuilerdijk en voor H2O gaat de Rondweg over in de Duurzaamheidsstraat. Tussen de A28 en Rondweg ligt een bestaand bedrijventerrein en zuidoostelijk van de Rondweg ligt de woonbebouwing van Wezep

Andere routes voor het verkeer van en naar H2O liggen verder van het bedrijvenpark af en lopen via de A28 richting Zwolle en de A50 richting Hattem.

In eerste instantie lijkt het dat H2O gunstig gelegen is ten opzichte van de A28 en A50 en dat dit park via de hiervoor genoemde ontsluitingen goede verbindingen met deze (hoofd)wegen heeft. Aan alle ontsluitingen kleven echter nadelen vanuit het oogpunt van veiligheid, filevorming en gezondheid/leefbaarheid.

De aansluiting Wezep is vanwege de meest nabije ligging ten opzichte van H2O de meest logische route voor het verkeer van en naar dit park. De verkeersdruk op het onderliggend (provinciaal en gemeentelijk) wegennet is bij deze aansluiting echter in de huidige situatie al fors. Vooral tijdens de avondspits leidt dit tot filevorming en veroorzaakt dit overlast voor het verkeer en de omgeving. In 2030, wanneer het verkeer door autonome ontwikkelingen (exclusief ontwikkeling H2O) is toegenomen, is sprake van een verkeersknelpunt met hoog risico op structurele filevorming. Vanuit verkeerskundig oogpunt en het oogpunt van leefbaarheid (gezondheid en veiligheid) is deze situatie niet acceptabel. De verkeerstoename door de ontwikkeling van H2O vergroot dit knelpunt, zeker in relatie tot het feit dat H2O veel vrachtverkeer zal aantrekken. Dit verkeer moet zonder wijziging van de huidige situatie over de Rondweg rijden en een relatief lange afstand tussen de aansluiting A28 en H2O afleggen. Ten opzichte van de huidige situatie wordt deze route dan zo druk bereden, dat niet alleen verslechtering van de doorstroming van het verkeer optreedt, maar ook de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Dit geldt ook voor de leefbaarheid in de woonwijk die zuidelijk van de Rondweg ligt.

De knelpunten in de verkeersafwikkeling treden vooral op bij de rotonde in de aansluiting Zuiderzeestraatweg/N308 met de Rondweg en de door middel van verkeerslichten geregelde kruispunten ter hoogte van de toe- en afritten van de aansluiting A28-Wezep (afrit 17). Deze kruispunten hebben onvoldoende capaciteit om het verkeer in de toekomstige situatie af te wikkelen.

De hiervoor genoemde ontsluitingen via de A28 richting Zwolle en A50 richting Hattem kunnen deze problemen niet opvangen of oplossen. De afstand tot deze ontsluiting is (nog) groter dan de ontsluiting via de Zuiderzeestraatweg/N308 en Rondweg.

Afgezien van de zojuist geschetste knelpunten is het ook vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van H2O gewenst dat er een goede en snelle ontsluiting op het hoofdwegennet (in dit geval de A28) aanwezig is. De verwachting is dat het bedrijvenpark niet volledig kan worden ingevuld zolang de aansluiting op de A28 niet is verplaatst. In belangrijke mate wordt dat bepaald door de bestaande knelpunten in de verkeerssituatie. Tijdens de avondspits is de verkeerssituatie rondom de huidige aansluiting zorgelijk. Het vrachtverkeer moet in de bestaande situatie over de Rondweg een relatief lange afstand van de A28 naar het bedrijvenpark en terug afleggen. De aanwezige kruisingen en de aanwezigheid van ander verkeer geven hierdoor veel druk op de Rondweg en deze weg wordt steeds drukker. Daarnaast zijn langs de Noordsingel woningen aanwezig die hinder ondervinden van een verkeerstoename op de Rondweg.

De gemeente Oldebroek heeft ervoor gekozen om de hiervoor genoemde knelpunten op te lossen door de verplaatsing van de aansluiting Wezep (afrit 17) in noordelijke richting. In dat kader wordt ter hoogte van de al bestaande en ongelijkvloerse kruising van de A28 met de Voskuilerdijk een nieuwe toe- en afrit gerealiseerd. Tevens heeft de gemeente Oldebroek gekozen voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg parallel aan en noordelijk van de A28, tussen de bestaande Zuiderzeestraatweg/N308 en Voskuilerdijk.

Door de verplaatsing van de aansluiting in noordelijke richting wordt voorkomen dat het (vracht)verkeer naar H2O gebruik moet maken van de Rondweg. Dit voorkomt een toenemende verkeersdruk en de daarbij horende overlast voor omwonenden. Bovendien wordt de mogelijke overlast bij de bestaande op- en afrit aan de zuidzijde van Wezep verminderd. Door de nieuwe aansluiting en door de aanleg van een parallelweg aan de noordzijde van de A28, verbonden met de N308, wordt het aantrekkelijk voor het (vracht)verkeer om de Rondweg zoveel mogelijk te vermijden. Daarmee wordt de overlast voor Wezep Noord beperkt. Voor H2O ontstaat verder met de nieuwe aansluiting een snelle en efficiënte verbinding met de A28, waardoor het park goed ontwikkeld kan worden.

De zojuist genoemde maatregelen en werken leiden tot verbetering van de doorstroming van het verkeer op en rond de Zuiderzeestraatweg/N308 en de Rondweg en tot verbetering van de verkeersveiligheid op deze wegen. De maatregelen leiden tevens tot de verbetering van de leefbaarheid rond deze wegen. Tot slot zorgen de maatregelen voor een betere bereikbaarheid van H2O.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de gemeente Oldebroek de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de gemeenteraad van Oldebroek tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de gemeente Oldebroek eind 2018 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk. Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure eind 2019 worden gestart en begin 2020 worden afgerond. De start van de uitvoering van het werk is voorzien voor het tweede kwartaal van 2020. De openstelling van de nieuwe wegenstructuur is voorzien voor het eerste kwartaal van 2021. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Oldebroek de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de gemeente Oldebroek tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 28 oktober 2019, nr. RWS-2019/36536, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Oldebroek van 7 maart 2019, nummer 1016177;

gelezen de voordracht van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 29 maart 2019, zaaknummer 1016177;

gelezen de brief van burgemeester en wethouders van Oldebroek van 3 juli 2019, kenmerk 1016177;

gelezen de brief van burgemeester en wethouders van Oldebroek van brief van 9 oktober 2019, zaaknummer 1016177;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 29 januari 2020, no. W04.19.0341/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 7 februari 2020, nr. RWS-2020/3959, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28 van de gemeente Oldebroek ten name van die gemeente ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Oldebroek en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister voor Milieu en Wonen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 14 februari 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: AANSLUITING A28–VOSKUILERDIJK

VERZOEKENDE INSTANTIE: GEMEENTE OLDEBROEK

 

Kadastraal bekend als gemeente Oldebroek

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Omschrijving

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

3.

17.173

Terrein (grasland)

25.370

S 90

Elk 1/2 eigendom:

Grietje Fijn, Wezep, gehuwd met Tijmen Koele;

Gerrit Fijn, Wezep, gehuwd met Jacoba Barneveld.

           

9.

1.142

Bedrijvigheid (agrarisch) Terrein (grasland)

110.460

S 325

Jan Kragt, Hattem.