Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 21647Onteigeningen

Besluit van 20 maart 2020, nr. 2020000595 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Capelle aan den IJssel krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel (hierna: verzoeker) heeft Ons bij besluit van 15 april 2019, nummer 993087, verzocht om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van een onroerende zaak ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk. De onroerende zaak is nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben bij brief van 5 juni 2019, kenmerk 996163, het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Planologische grondslag

De onroerende zaak die in het onteigeningsplan is begrepen, is gelegen in het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 12 maart 2018 vastgesteld door de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel en is onherroepelijk.

Aan de onroerende zaak is de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 5 december 2019 tot en met 15 januari 2020 in de gemeente Capelle aan den IJssel en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op woensdag 4 december 2019 openbaar kennis gegeven in IJssel- en Lekstreek Capelle. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, thans: de Minister voor Milieu en Wonen (Onze Minister) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van woensdag 4 december 2019, nr. 66354.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De gemeente Capelle aan den IJssel is voornemens om op de locatie Oeverrijk, gelegen ten westen van de Kanaalweg in Capelle aan den IJssel, woningbouw te realiseren. Daartoe is op 13 november 2017 de Gebiedsvisie Landelijk Capelle en het gebiedspaspoort Oeverrijk vastgesteld. Hiermee is bepaald dat op de locatie Oeverrijk een kleinschalig woonpark gerealiseerd wordt van maximaal 30 woningen.

Voor de ontsluiting van het woonpark Oeverrijk heeft de gemeente verschillende alternatieven onderzocht. Gekozen is voor een ontsluiting via de Kanaalweg. De gemeente heeft ten behoeve van de realisering van deze ontsluitingsweg het bestemmingsplan vastgesteld. De ontsluitingsweg zal worden aangelegd ter hoogte van de percelen waar momenteel de panden aan de Kanaalweg 55 en 57-59 gevestigd zijn. Deze panden zullen worden gesloopt. Het in de onteigening betrokken perceel betreft Kanaalweg 55.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, alsook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de gemeente Capelle aan den IJssel de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaak minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de aanbesteding van het te realiseren werk in februari 2023 start. De werkzaamheden om de ontsluitingsweg te realiseren starten volgens de planning van verzoeker op 1 september 2023 en zullen 31 oktober 2023 gerealiseerd zijn. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kan worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Capelle aan den IJssel de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 27 januari 2020, nr. RWS-2020/2308, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel van 15 april 2019, nummer 993087;

gelezen de voordracht van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel van 5 juni 2019, nummer 996163;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 11 maart 2020, no.W04.20.0017/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 19 maart 2020, nr. RWS-2020/13379, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk van de gemeente Capelle aan den IJssel ten name van die gemeente ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaak, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Capelle aan den IJssel en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die is vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister voor Milieu en Wonen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 20 maart 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: ‘Ontsluitingsweg Oeverrijk’

VERZOEKENDE INSTANTIE: GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

 

Kadastraal bekend als gemeente Capelle aan den IJssel

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte (m2)

Omschrijving

Kadastrale grootte (m2)

Sectie en nr.

Ten name van

1

Geheel

Bedrijvigheid (detailhandel) Erf – Tuin

1.034

A 5571

1/2 eigendom: Adrianus Cornelis van den Adel, Capelle aan den IJssel;

1/2 eigendom: Margaretha Maria van den Adel, Capelle aan den IJssel.