Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2020, 21488Besluiten van algemene strekking

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 8 april 2020 tot wijziging van de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019 in verband met de gewijzigde vaststelling van de systeemrisicobuffer

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na overleg met de representatieve organisaties en consultatie;

Gelet op artikel 3:62a van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op het Besluit prudentiële regels Wft, in het bijzonder de artikelen 105 en 105e;

Gelet op artikel 2 van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2:1 wordt gewijzigd en luidt daarmee als volgt:

Artikel 2:1 Systeemrisicobuffer

  • 1. Een bank met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 3:62a, eerste lid, van de Wft, die naar het oordeel van DNB een dominante positie heeft in het financiële stelsel van Nederland of anderszins is blootgesteld aan systeemrisico's, als bedoeld in artikel 133 van de CRD, beschikt over een systeemrisicobuffer, als bedoeld in artikel 105, lid 1, aanhef en onderdeel d, van het Bpr.

  • 2. Bij besluit van DNB wordt bepaald of het eerste lid op een bank van toepassing is en wat de hoogte is van de door deze bank aan te houden systeemrisicobuffer, uitgedrukt als percentage van het overeenkomstig artikel 92, lid 3 van de CRR berekende totaal van risicoposten.

  • 3. Een bank voldoet aan de verplichting ingevolge het tweede lid op basis van de geconsolideerde positie, overeenkomstig afdeling 2 van deel één van de CRR. De systeemrisicobuffer wordt aangehouden op het hoogste geconsolideerde niveau in Nederland.

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Gewijzigde vaststelling systeemrisicobuffer 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 8 april 2020

De Nederlandsche Bank N.V. O. Sleijpen directeur

TOELICHTING

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie. Ook de financiële sector wordt hierdoor geraakt. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren en dat de kredietverlening aan bedrijven niet onnodig in de knel komt. De Nederlandsche Bank doet er alles aan om de stabiliteit van de financiële sector te blijven waarborgen. Tegen deze achtergrond heeft DNB op 17 maart jl. besloten om haar systeemrisicobuffer-eis te verlagen.1 DNB is van mening dat het bieden van deze extra ruimte passend is gelet op de huidige ontwikkelingen. Ook is dit mogelijk doordat banken de afgelopen jaren veel extra buffers hebben opgebouwd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit extra kapitaal wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen. De gewenste verlaging van de systeembuffers past momenteel niet binnen de huidige Regeling Specifieke Bepalingen CRD en CRR 2019, omdat daarin het bestaande percentage van 3% is vastgelegd. DNB past daarom de huidige regeling aan, om de aangekondigde aanpassing van de buffereis per bank mogelijk te maken.