Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 21395Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Elzeterweg 5 Mechelen

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor de locatie Elzeterweg 5 te Mechelen, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie M nummer 470 en 471 (gedeeltelijk), in de vergadering van het College van Burgemeester en wethouders van 7 april 2020 is vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan ziet op het wijzigen van het gebruik van het in de bestemming Wonen- Cultuur en ontspanning gelegen karakteristieke bijgebouw in een nieuwe (zelfstandige) woning .

 

Ter inzage

Het besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen vanaf 18 april 2020 tot en met 29 mei 2020 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum. (Let op: vanwege de Corona maatregelen kunnen de openingstijden van het gemeentehuis afwijken)

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bouwen en verbouwen, Omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit).

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl

  (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.wpElzeterweg5-VG01)

 

Tegen betaling kan een exemplaar van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, of een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.