Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenStaatscourant 2020, 21231Ruimtelijke plannenTerinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Overheicop 39, Leerdam’

Logo Vijfheerenlanden

 

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Overheicop 39, Leerdam’ door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in vervangende nieuwbouw van een woning met een gewijzigde situering en bouwmogelijkheid op het perceel.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 10 april tot en met donderdag 21 mei 2020 op de volgende wijze worden ingezien:

  • 1.

    digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.BPLDoverheicop39-VA01;

  • 2.

    op papier uitsluitend op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis Vianen, Voorstraat 30 te Vianen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer I. Slager, via telefoonnummer 088 599 7000.

 

Gedurende 6 weken na de dag na publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan kunnen zij, die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en de belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Vianen, 9 april 2020