Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2020, 2123Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen op 17 december 2019 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 10 januari tot en met donderdag 20 februari 2020 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

De locatie Herenweg 10a is gelegen in Maarssen. Met dit bestemmingsplan wordt een kas van ca 620 m2 weg bestemd. De aanvrager wil daarnaast een aantal bijgebouwen slopen en op een betere plek nieuwbouwen en een bestaande kleine kas verplaatsen. Hiervoor wordt het bouwvlak aangepast. In het ontwerp bestemmingsplan wordt het ook mogelijk gemaakt 150m2 zonnepanelen te plaatsen op het maaiveld. De bestemming Agrarisch op het achter perceel wordt omgezet naar Tuin.

De gewijzigde vaststelling betreft een tekstuele aanpassing van de toelichting paragraaf 2.2.2.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Herenweg 10a Maarssen” met ingang van vrijdag 10 januari 2020, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: (NL.IMRO.1904.BPHerenweg10aMRS-VG01)) en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). U kunt u melden bij de receptie. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (tel 14 0346).

Reageren

Vastgesteld

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 10 januari 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.