Correctieve herziening bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad, bij besluit van 23 maart 2020, nummer 2020.0000502, het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ gedeeltelijk heeft herzien.

Het plan

Badhoevedorp zal de komende jaren sterk veranderen. Om de leefbaarheid van Badhoevedorp te verbeteren, de oude dorpsstructuur te herstellen en de bereikbaarheid van de regio te vergroten, verdwijnt de rijksweg A9 uit het dorp en wordt deze omgelegd. Op en rondom de vrijkomende gronden in het dorp worden woningen, bedrijven en voorzieningen ontwikkeld. Hiermee wordt het dorp weer één en uit de grondinkomsten draagt de gemeente bij aan de kosten van de omlegging. In het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ wordt de planologische regeling vastgelegd voor de bouw van maximaal 700 woningen in het deelgebied Schuilhoeve.

Naar aanleiding van een tegen het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ ingediend beroep heeft de gemeenteraad besloten het plan op twee punten te herzien. Met die herziening wordt meer duidelijkheid gegeven over het kenmerkende geluidspectrum voor het proefdraaien van vliegtuigen en wordt één van de maatregelen als bedoeld in artikel 11.4.3 van de planregels aangepast.

Inzien 

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-13 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzageligging begint op 14 april 2020 en duurt zes weken.

Beroep

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad met de correctieve herziening van 23 maart 2020 heeft aangebracht, kunnen tegen dit besluit binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van de correctieve herziening. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling.

Een eerder ingesteld beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, gericht tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Schuilhoeve’ op 15 november 2018, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan.

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven