Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2020, 21Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Workum – scholen Weverswei’, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

De gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Workum – scholen Weverswei’ gewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Dit bestemmingsplan maakt de vervangende nieuwbouw mogelijk van OBS de Pipegaal en CBS it Finster in Workum. De locatie is gelegen aan de noordkant van het parkeerterrein aan de Weverswei in Workum en ligt nabij de St. Ludgerusschool, de in aanbouw zijnde Nije Rolpeal en de sportvelden. De parkeerplaatsen die als gevolg van de nieuwbouw verloren gaan worden gecompenseerd op het terrein dat vrijkomt na de sloop van de huidige Rolpeal. Naast de nieuwbouwlocatie en het hele parkeerterrein is ook de locatie van de Ludgerusschool opgenomen in het plangebied. De reden daarvoor is dat de bouw van deze school enkele jaren geleden mogelijk is gemaakt door af te wijken van het bestemmingsplan. Door deze school deel uit te laten maken van het plangebied wordt ook voor deze school een actuele planologische regeling van kracht.

Wat zijn de wijzingen in het bestemmingsplan?

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

Planregels

 • 1.

  Artikel 4.2.1 sub a: de regel is van toepassing op zowel gebouwen als overkappingen;

 • 2.

  Artikel 4.2.1: aan dit artikel is sub e toegevoegd.

Dit artikel maakt het mogelijk dat ter plaatse van de aanduiding ‘luifel’ op de Verbeelding, een luifel mag worden gebouwd waarop zonnepanelen worden gelegd.

Verbeelding

 • 1.

  Het bouwvlak is aangepast (verkleind) aan de omvang van de school;

 • 2.

  Aan de zuidoostkant van het bouwvlak is een vlak gecreëerd waar een luifel met daarop zonnepanelen mag worden gebouwd.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 3 januari 2020 tot en met 13 februari 2020. Dit kan bij de gemeentelijke loketten in Bolsward en Sneek. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2018westBPworkweve-vast

Hoe kunt u reageren?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn.

Wie kan beroep indienen?

 • 1.

  belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;

 • 2.

  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

 • 3.

  belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage.

Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen.

Het bestemmingsplan is geldig vanaf 14 februari 2020. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.