Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2020, 20968OverigVERKEERSBESLUIT Sterrenkroos thv nummer 21 (zijkant woning) – Reservering van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen

Logo Zwolle

Datum: 6 april 2020

Kenmerk:153335-2019

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

overwegende:

 

 • 1.

  dat bij brief van september 2019, door Allego een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Sterrenkroos ter hoogte van huisnummer 21 (zijkant woning);

 • 2.

  dat het afwegingskader ter beoordeling van aanvragen is vastgesteld op 7 november 2017 in de beleidsregel Regeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2017, inwerking getreden op 16 november 2017;

 • 3.

  dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met één parkeerplaats voor het opladen van dit soort voertuigen;

 • 4.

  dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

 • 5.

  dat de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er één parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 6.

  dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregel strekt tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

  • 1.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • 2.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

  • 3.

   het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

 • 1.

  dat de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die in beheer en onderhoud is van de gemeente Zwolle;

 • 2.

  dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;

gelet op:

 • 1.

  de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

 • 2.

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

besluit:

 • 1.

  door plaatsing van verkeersbord E8 volgens bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van het onderbord “opladen elektrisch voertuig”, de parkeerplaats bij de laadpaal aan de Sterrenkroos ter hoogte van huisnummer 21 (zijkant woning) te reserveren als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

namens dezen,

A. van der Kraats

Afdelingshoofd

Publicatie

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in de Staatscourant van

8 april 2020.

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken, van 9 april tot en met 20 mei 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van Burgemeester en wethouders, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer

H. Schoolderman van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 2372.