Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 20589VergunningenBesluit ex. art. 7.8b - Wet milieubeheer M.E.R. Houtstraat 3, 5472 LE Loosbroek

Logo Bernheze

Op 21 februari 2020 heeft L.F. van Schijndel v.o.f. medegedeeld dat zij voornemens is om de pluimveehouderij te veranderen aan Houtstraat 3, 5472 LE Loosbroek . Deze activiteit(en) is onderworpen aan een LE milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben besloten dat door géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze leidt de voorgenomen activiteit(en), gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf woensdag 8 april 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bernheze. Voor openingstijden adviseren wij u de website van de gemeente te raadplegen.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

 

Heesch, 2 april 2020

Burgemeester en wethouders van Bernheze