Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2020, 20439VerkeersbesluitenBesluit tijdelijke bushaltes UMCG noord Groningen

Logo Groningen

Kenmerk: 8066070

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Gemeente Groningen is voortvarend bezig met het waarborgen en verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en de regio. Een belangrijk project in dit kader is de Aanpak Ring Zuid, welke tussen 2016 en 2020 gerealiseerd wordt. Tevens is door de gemeente Groningen een Park+Ride voorziening (P+R terrein) gerealiseerd aan de noordwestzijde van de stad, genaamd: P+R Reitdiep. Dit P+R terrein is één van de belangrijkste onderdelen van de Regionale bereikbaarheidsstrategie (Netwerkanalyse) en de HOV-visie.

Het P+R terrein Reitdiep krijgt een Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding met de stad. In de HOV-visie van de Regio Groningen – Assen wordt volop ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer, P+R en hoogwaardige en herkenbare OV knooppunten. De doelstelling hierbij is het bereikbaar houden van economische toplocaties via een integraal netwerk van spoor en HOV-assen.

Hierbij worden de HOV-assen gebruikt als verbindende schakel tussen de P+R terreinen en de economische toplocaties. Op deze verbindingen wordt zoveel mogelijk nagestreefd om belangrijke bestemmingen rechtstreeks – of met 1 overstap – te kunnen bedienden. In totaal zijn er drie HOV-assen benoemd (de Blauwe, Groene en Paarse lijn) die belangrijke economische toplocaties verbinden met de P+R terreinen. Al deze drie HOV-assen komen samen in HOV knooppunt UMCG noord welke gesitueerd wordt op de Bloemsingel / Oostersingel. Daarnaast is een busbaan gerealiseerd op Kolendrift die een verbinding tussen Bloemsingel en Boterdiep mogelijk maakt. Voor het HOV knooppunt UMCG noord is een ruimtelijk ontwerp gemaakt waarbij de bushaltes zijn ingepast en tevens fietsvoorzieningen zijn gerealiseerd om de fietsroute en de route voor auto en bus ter plaatse van elkaar te scheiden. Als gevolg daarvan worden diverse verkeersmaatregelen getroffen waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is. Het verkeersbesluit voor deze diverse verkeersmaatregelen is inmiddels genomen en gepubliceerd op 18 juli 2019.

Om het ruimtelijk ontwerp te kunnen effectueren op straat worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende fases om de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te waarborgen. Fietsers en voetgangers kunnen de openbare ruimte in beide richtingen blijven gebruiken. Voor gemotoriseerd verkeer is er slechts één rijrichting beschikbaar. De lijnbussen zijn door de werkzaamheden genoodzaakt om andere routes te rijden. De bestaande bushaltes komen daarmee tijdelijk te vervangen. Om de bereikbaarheid van gebruikers van het openbaar vervoer in de directe omgeving te waarborgen wordt een drietal tijdelijke bushaltes ingericht.

 

1. Vrydemalaan

De route via de Kolendrift blijft beschikbaar voor lijnbussen. Bussen in noordelijke richting vervolgen hun route via de Vrydemalaan. Bussen in zuidelijke richting rijden via de Vrydemalaan richting de Kolendrift. Om de loopafstanden voor passagiers met het UMCG als herkomst of bestemming zoveel als mogelijk te beperken wordt een tweetal tijdelijke bushaltes gerealiseerd op de Vrydemalaan, direct ten noorden van de aansluiting met de Bloemsingel. De bushaltes worden aangewezen door middel van het plaatsen van de verkeersborden L3b van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief geblokte markering, waardoor tweemaal een verbod om stil te staan wordt ingesteld over een afstand van 19 meter. Dit verbod geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers. Ter hoogte van beide bushaltes halteert de bus op de rijbaan.

 

2. Petrus Campersingel

Naast de Kolendrift en de Vrydemalaan maken lijnbussen tijdelijk gebruik van de Petrus Campersingel. Om de bereikbaarheid van passagiers te waarborgen aan de oostzijde van het UMCG wordt tevens een tijdelijke bushalte aangewezen op de Petrus Campersingel, ter hoogte van huisnummer 143. In het kader van verkeersveiligheid is het ter plaatse gewenst om een haltelocatie te maken naast de rijbaan, hiermee worden ongewenste inhaalbewegingen ter plaatse voorkomen. Deze ruimte is gevonden door ter plaatse het verplichte fietspad op te heffen door middel van het verwijderen van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990. De vrijgekomen ruimte wordt ingevuld door het aanwijzen van een bushalte door middel van het plaatsen van het verkeersbord L3b van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief geblokte markering, waardoor een verbod om stil te staan wordt ingesteld over een afstand van 19 meter. Dit verbod geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers. Het fietsverkeer in noordelijke richting wordt ter plaatse van de bushalte toegestaan op het trottoir. Het trottoir wordt juridisch aangewezen als voetpad door middel van het plaatsen van het verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 waarbij fietsverkeer wordt toegestaan.

 

Bovengenoemde verkeersmaatregelen worden getroffen door het plaatsen of verwijderen van de verkeersborden G7, G11 en L3b van bijlage 1 van het RVV 1990. Conform artikel 12 van het BABW wordt voor deze verkeersmaatregelen een verkeersbesluit genomen.

De verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Dit belang wordt gelet op voorgaande argumentatie belangrijker geacht dan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

1. Vrydemalaan

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden L3b van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief geblokte markering, een bushalte aan te wijzen op de volgende locaties:

- Zuidoostzijde rijbaan, direct ten noorden van de aansluiting met de Bloemsingel;

- Zuidwestzijde rijbaan, direct ten noorden van de aansluiting met de Bloemsingel.

2. Petrus Campersingel

- Door middel van het plaatsen van het verkeersbord L3b van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief geblokte markering, een bushalte aan te wijzen op de Petrus Campersingel, aan de oostzijde van de weg ter hoogte van huisnummer 143;

- Door middel van het plaatsen en verwijderen van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 het fietspad aan de oostzijde van de Petrus Campersingel op te heffen over een afstand van circa 30 meter, direct ten noorden van de aansluiting met de Dirk Huizingastraat;

- Door middel van het plaatsen van het verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘(symbool fietsverkeer) toegestaan’ een voetpad aan te wijzen waarbij fietsverkeer is toegestaan aan de oostzijde van de Petrus Campersingel over een afstand van circa 30 meter, direct ten noorden van de aansluiting met de Dirk Huizingastraat.

 

Situatieschetsen:

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Juridische Zaken, telefoon 050 367 74 83.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider Stadsontwikkeling