Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2020, 20414VerkeersbesluitenAlgemene gehandicaptenparkeerplaats De Valuwe (Valuweplein) te Cuijk

Logo Cuijk

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CUIJK,

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

OVERWEGENDE:

 

 • dat aan De Valuwe in Cuijk het parkeerterrein Valuweplein ligt;

 

 • dat er diverse woningen, winkels en publieke voorzieningen in de directe omgeving aanwezig zijn;

 

 • dat op grond van het parkeerbeleid van de gemeente Cuijk bij dergelijke voorzieningen gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangebracht;

 

 • dat op het Valuweplein 3 gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

 

 • dat vanuit de gebruikers van het plein verzocht wordt een gehandicaptenparkeerplaats dichter bij de winkels te realiseren;

 

 • dat deze parkeerplaats niet op individuele basis wordt aangelegd, maar gebruikt kan worden door iedereen die in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 

 • dat door het aanleggen van deze gehandicaptenparkeerplaats de omliggende voorzieningen beter toegankelijk worden voor mindervaliden;

 

 • dat De Valuwe en het Valuweplein onder beheer van de gemeente Cuijk valt;

 

 • dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

 

 • dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;

 

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

 

BESLUITEN:

 

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

 • het realiseren en reserveren van een algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in De Valuwe (Valuweplein), door het plaatsen van bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening;

 

 

Cuijk, 31 maart 2020

namens burgemeester en wethouders van Cuijk,

 

 

Martijn Jansen

Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud

 

 

MEDEDELINGEN:

Bezwaar

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u binnen een termijn van zes weken na het publiceren van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift dient de datum te bevatten en dient te zijn ondertekend. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en uw adres bevatten, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden waarom u het er niet mee eens bent. Het correspondentieadres is: College van burgemeester en wethouders van Cuijk. Postadres: Postbus 7 5360 AA Grave.

Wij maken u erop attent dat door het indienen van een bezwaarschrift dit besluit niet wordt geschorst! Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Hierover kunt u meer informatie lezen op de genoemde site, en op www.digid.nl.