Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2020, 20388VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats nabij Klarinet 231 te Soest

Logo Soest

 

Burgemeester en wethouders van Soest;

 

Overwegende, dat een bewoner ons vroeg om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de

buurt van de woning;

 

overwegende dat de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden die wij daaraan stellen in de beleidsnota gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken;

 

dat wij het daarom gewenst vinden om voor deze bewoner een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen;

 

dat een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ervoor zorgt dat de bewoner zelfstandig gebruik kan maken van een auto;

 

overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee iedereen geconfronteerd kan worden en waarvan de nadelen normaal gesproken voor rekening van andere belanghebbenden blijven;

 

dat de bewoner in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voor een bestuurder;

 

dat de bewoner niet de gelegenheid heeft om op eigen terrein te parkeren;

 

dat parkeren op eigen terrein niet mogelijk gemaakt kan worden;

 

dat wij een parkeerplaats aanwijzen zonder dat de verkeersveiligheid of de bruikbaarheid van de weg in het geding komt;

 

dat het belang voor de aanvrager om een parkeerplaats in de buurt van de woning beschikbaar te hebben voor ons zwaarder weegt dan het belang voor anderen om verder te moeten lopen naar een vrije parkeerplaats;

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

 

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;

 

dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

dat het op grond van artikel 37 van het BABW vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke verkeersmaatregelen als deze maatregelen langer duren dan vier maanden of zich regelmatig voordoen;

 

dat de genoemde weg in de gemeente Soest ligt en dat deze weg bij de gemeente Soest in eigendom en beheer is;

 

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit; dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Soest door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

 

dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

 

dat dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie en voor de duur dat de bewoner op het adres woont en aan de voorwaarden voldoet uit de beleidsnota gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken;

Besluiten:

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op Klarinet 231. Dit gebeurt door het plaatsen van het verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met onderbord met kenteken.

 

Soest, 1 april 2020