Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 2020, 2020-0000045735, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 teneinde de duur van lopende projecten te verlengen in verband met de Coronacrisis

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING ESF 2014–2020

Na artikel 21 van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21a. Wijzigen einddatum beschikking tot subsidieverlening

In afwijking van de in de artikelen A6, A15, eerste lid, onderdeel b, A23, eerste lid, onderdeel b, A30, eerste lid, onderdeel b, B6, onderdeel c, B17, eerste lid, onderdelen c en d, en C6, eerste lid, onderdeel c, van bijlage 1 genoemde perioden, verlengt de minister de einddatum van reeds verleende projecten met een in de beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 9 vermelde einddatum van 1 maart 2020 of later door middel van een wijziging van deze beschikking met zes maanden.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 februari 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 april 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

Vanwege de grote impact van de Corona-crisis, is een groot deel van de in uitvoering zijnde ESF-projecten stil komen te liggen. Deze wijziging voorziet in een bevoegdheid voor de minister om de duur van projecten met een einddatum van 1 maart 2020 of later met zes maanden te verlengen. Hiermee krijgen subsidieontvangers meer tijd om tot uitvoering en afronding van het gesubsidieerde project te komen.

Artikelsgewijs

Artikel I. Wijziging subsidieregeling ESF 2014–2020

Dit artikel voorziet in een algemene uitzonderingsbepaling met betrekking tot de duur van projecten onder de volledige reikwijdte van de Subsidieregeling ESF 2014-2020. Hiermee wordt afgeweken van de perioden genoemd in de artikelen A6, A15, eerste lid, onderdeel b, A23, eerste lid, onderdeel b, A30, eerste lid, onderdeel b, B6, onderdeel c, B17, eerste lid, onderdelen c en d, en C6, eerste lid, onderdeel c, van bijlage 1. Voor alle onder deze regeling vallende ESF-projecten met een in de subsidiebeschikking vermelde einddatum van 1 maart 2020 of later verlengt de minister de duur van het project met 6 maanden. Om dit mogelijk te maken wijzigt de minister de subsidiebeschikkingen van deze projecten. Voor al het overige blijven de voorwaarden in de eerder afgegeven beschikking tot subsidieverlening ongewijzigd. Het is niet nodig voor subsidieontvangers om een formeel verzoek tot wijziging van de looptijd in te dienen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven