Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 20162VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Halfweg – Zijkanaal F West

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: instellen voorrangsregeling fietspad

Nummer: X.2020.03506

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

 • 1.

  In eerste instantie:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • 2.

  In tweede instantie ook voor:

  • a.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • b.

   het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

Naar aanleiding van klachten over een verkeersonveilige situatie op het kruispunt Zijkanaal F West met het fietspad is de situatie verkeerskundig bekeken. Het blijkt dat het zicht tussen het verkeer op de Zijkanaal F West en het verkeer op het fietspad niet goed is. Daarnaast is het op dit moment een gelijkwaardig kruispunt omdat er geen verkeersborden en/of verkeerstekens aanwezig zijn, dus verkeer van rechts heeft voorrang. Maar doordat het rode asfalt van het fietspad over het kruispunt doorloopt oogt het kruispunt niet geheel gelijkwaardig. Dit kan verwarring opleveren en (in combinatie met het slechte zicht) verkeersonveilige situaties opleveren.

Om de verkeerssituatie te verduidelijken en daarmee verkeersveiliger te maken wordt het kruispunt voorzien van een voorrangsregeling. Het verkeer op het fietspad krijgt voorrang ten opzichte van het verkeer op de Zijkanaal F West. Vanwege het beperkte zicht wordt ervoor gekozen om een stopverplichting in te stellen.

Hoewel het beheer en eigendom van het fietspad en de Zijkanaal F West bij het Recreatieschap, Rijnland en Staatsbosbeheer ligt, is het de verantwoordelijkheid voor de gemeente om een verkeersbesluit te nemen.

Met de maatregel wordt beoogd verkeersveiligheid garanderen.

Maatregelen (bebording en belijning)

Het gaat om het instellen van een stopverplichting waarbij het verkeer op de Zijkanaal F West verplicht moet stoppen en voorrang dient te verlenen aan het verkeer op het fietspad. Het rode asfalt van het fietspad op de rijbaan kan blijven liggen en wordt voorzien van blokmarkering en een stopstreep conform artikel 79 van het RVV 1990.

Op enige afstand van het kruispunt worden de huidige waarschuwingsborden op de Zijkanaal F West vervangen door borden B7 RVV 1990 in combinatie met onderbord OB503OB02 waarmee wordt aangegeven dat fietsers vanuit twee richtingen kunnen oversteken. Voor extra attentie wordt het bord B7 voorzien van een fluorescerend schild.

De aan te brengen bebording staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2020-300-011.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregel wordt geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 onevenredig geschaad.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregel is in het belang van bewoners. De situatie wordt duidelijker en daarmee verkeersveiliger.

Bedrijven

De maatregel heeft geen gevolgen voor bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De maatregel is in het belang van (doorgaand) gemotoriseerd verkeer. De situatie wordt duidelijker en daarmee verkeersveiliger.

Langzaam verkeer

De maatregel is in het belang van langzaam verkeer. De situatie wordt duidelijker en daarmee verkeersveiliger.

Openbaar vervoer

De maatregel heeft geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregel heeft geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.

Parkeerders

De maatregel heeft geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

Door de maatregel wordt de situatie duidelijker en daarom verkeersveiliger. Daarmee is de maatregel in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van bewoners en langzaam verkeer. Er worden geen belangen van andere weggebruikers onevenredig geschaad.

Voorbereiding en overleg

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral in complexe en omstreden situaties, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat het geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn en bovendien vooral hierbij gediend zijn. Het instellen van een stopverplichting is naar aanleiding van klachten over deze verkeersonveilige situatie.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 17-03-2020 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2020-300-011, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. Het instellen van een stopverplichting op de Zijkanaal F West in Halfweg, ter hoogte van de kruising met het fietspad, zodanig dat het verkeer op de Zijkanaal F West verplicht moet stoppen en voorrang moet verlenen aan het verkeer op het fietspad, door het plaatsen van borden conform model B7 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, in combinatie met onderbord OB503OB02 en een stopstreep conform artikel 79 van het RVV 1990;

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 3-4-2020.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

 

 

 

 

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.