Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2020, 2013Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Leidseweg naast 36d Oud Ade’

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2019 het bestemmingsplan ‘Leidseweg naast 36d’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Locatie en projectinhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel gelegen naast Leidseweg 36d te Oud Ade. Deze grond staat kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie F, nummer 1431. Het voornemen is om vier verblijfsrecreatieve onderkomens van max 60m2 te realiseren.

Het bestemmingsplan heeft van 26 september 2019 t/m 06 november 2019 als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ontvangen.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 9 januari 2019 t/m 19 februari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafsprakenvoor het inzien van stukken. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPLEIDSEWEG36-VAS1.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 21 februari 2020, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.