Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 20017Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 april 2020, nr. WJZ/20088736, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de aanpassing van de uiterste datum voor de vooraanmelding en openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 16 en 21, eerste lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 4.2.49, onderdeel a, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies komt te luiden:

  • a. niet uiterlijk op 18 mei 2020 vóór 17.00 uur een vooraanmelding bij de Adviescommissie MOOI is ingediend;.

ARTIKEL II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt in de vier rijen betreffende titel 4.2, artikel 4.2.44, ‘01-07-2020 t/m 08-09-2020’ telkens vervangen door ‘04-08-2020 t/m 06-10-2020’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 april 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Aanleiding en doel

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020. Met deze wijzigingsregeling worden de uiterste datum voor de vooraanmelding en de openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangepast.

2. Subsidiemodule MOOI

De subsidiemodule MOOI, opgenomen in paragraaf 4.2.7 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, maakt onderdeel uit van het subsidie-instrumentarium van de Topsector Energieprojecten (titel 4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies). Titel 4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies voorziet in subsidiëring van projecten die bijdragen aan de innovatieopgave uit het klimaatakkoord. Op grond van de subsidiemodule MOOI komen onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten voor subsidie in aanmerking. Daarnaast komen ook andere activiteiten (in beperkte mate) voor subsidie in aanmerking, voor zover deze een bijdrage aan het project kunnen leveren. Omdat voor de realisatie van de zogenaamde missies, waarop deze projecten betrekking hebben, het vormen van samenwerkingsverbanden essentieel is, stimuleert de subsidiemodule MOOI nieuwe samenwerkingsvormen die multidisciplinair van aard zijn. Bij de eerste openstelling richt deze subsidiemodule zich op de sectoren wind op zee, hernieuwbare elektriciteit op land, gebouwde omgeving en industrie.

Vanwege de effecten van de coronacrisis wordt de subsidiemodule MOOI aangepast. Door de coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen. Daardoor zullen de voor de subsidiemodule MOOI noodzakelijke samenwerkingsverbanden naar alle waarschijnlijkheid niet tijdig kunnen worden gevormd en projectplannen niet tijdig kunnen worden ingediend. Om die reden wordt een aantal voor de subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast.

Allereerst is de uiterste datum voor het indienen van de zogenaamde vooraanmelding aangepast. Bij de subsidiemodule MOOI wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vooraanmeldingsprocedure als bedoeld in artikel 21 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies. Met de vooraanmelding vraagt een samenwerkingsverband advies aan de Adviescommissie MOOI, bedoeld in artikel 4.2.49b van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, over de inhoud van een MOOI-project waarvoor dit samenwerkingsverband voornemens is een subsidieaanvraag in te dienen. Het advies van de Adviescommissie MOOI is niet bindend, maar zonder een beoordeelbare vooraanmelding waarover een advies gegeven is, is indiening van een subsidieaanvraag niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat een vooraanmelding (ruim) voor de eerste openstelling van de subsidiemodule MOOI zou plaatsvinden, diende uiterlijk op 20 april 2020 een vooraanmelding bij de Adviescommissie MOOI te zijn in gediend. Om subsidieaanvragers, vanwege de gevolgen van de coronacrisis, meer tijd te geven om de vooraanmelding voor te bereiden en in te dienen, is de uiterste datum van indiening van deze vooraanmelding aangepast naar 18 mei 2020. Hierbij is verduidelijkt dat een vooraanmelding tijdig is ingediend in het geval deze op voormelde datum vóór 17.00 uur is ontvangen. Op deze wijze wordt aangesloten bij het tijdstip waarop ook de uiteindelijke subsidieaanvragen op grond van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 moeten zijn ingediend op de laatste dag van de openstellingsperiode.

Ten tweede is de openstellingsperiode voor alle sectoren waarop de subsidiemodule MOOI zich richt aangepast. De openstellingsperiode zou aanvankelijk lopen vanaf 1 juli 2020 tot en met 8 september 2020. Om ervoor te zorgen dat er een redelijke termijn is tussen de vooraanmeldingsprocedure en de openstellingsperiode van de subsidiemodule MOOI zal de openstellingsperiode lopen vanaf 4 augustus 2020 tot en met 6 oktober 2020.

3. Staatssteun

Op grond van de subsidiemodule MOOI wordt subsidie verleend voor een MOOI-project. Binnen een MOOI-project wordt een onderscheid gemaakt tussen de (reguliere) projectactiviteiten en overige projectactiviteiten. Een deel van de subsidie die verleend wordt bevat staatsteun en wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de subsidie bestemd is voor de (reguliere) projectactiviteiten (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling), en de algemene de-minimisverordening, voor zover de subsidie bestemd is voor de overige projectactiviteiten die worden uitgevoerd door ondernemingen. Een ander deel van de subsidie, die betrekking heeft op niet-economische (reguliere) projectactiviteiten

van onderzoeksorganisaties of overige niet-economische projectactiviteiten van onderzoeksorganisaties, bevat geen staatssteun. De aanpassing van de uiterste datum voor de vooraanmelding en openstellingsperiode van de subsidiemodule MOOI brengt hierin geen verandering, omdat de (overige) voorwaarde ongewijzigd blijven.

4. Regeldruk

De wijzigingen van de uiterste datum voor de vooraanmelding en data van de openstellingsperiode van de subsidiemodule MOOI leiden niet tot het wijzigen van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van de subsidiemodule MOOI.

5. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van de subsidiemodule MOOI gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis voor ondernemingen. Omdat de vooraanmelding uiterlijk op 18 mei 2020 ingediend moet zijn, heeft de doelgroep nu voldoende tijd om de vooraanmelding voor te bereiden en in te dienen. Hetzelfde geldt voor het voorbereiden en indienen van de subsidieaanvraag, omdat de openstellingsperiode pas zal eindigen op 6 oktober 2020.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes