Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2020, 19940Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Kijkduin - Ockenburgh, 2e herziening ongewijzigd vastgesteld

Logo 's-Gravenhage

De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 maart 2020 het bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburgh, 2e herziening ongewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 7 april 2020 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburgh, 2e herziening gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburgh, 2e herziening te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0328AKijkd2eHer-50VA;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen.nl onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Loosduinen > Kijkduin - Ockenburgh, 2e herziening;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 8 april tot en met 19 mei 2020 kunnen alleen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 20 mei 2020, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.