Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2020, 19761VerkeersbesluitenAangewezen parkeerplaatsen voor autobussen, Egmond aan Zee

Logo Bergen (NH)

 

Burgemeester en wethouders van Bergen

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeertekens, alsmede voor het onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Voor het parkeren van bussen zijn in Egmond aan Zee op het zuidelijk deel van de parkeerplaats aan de Kennedyboulevard twee parkeerplaatsen ingesteld uitsluitend bedoeld voor het parkeren van autobussen (aangegeven met RVV-bord E8-d).

Door de parkeerplaatsen voor bussen is er minder ruimte om personenauto’s te parkeren in een gebied waar de parkeerdruk op piekmomenten hoog is. Daarnaast veroorzaken bussen overlast omdat voor het functioneren van (noodzakelijke) hulpsystemen de motoren van deze voertuigen gedurende langere tijd stationair (moeten) draaien.

Om de overlast van de voertuigen te verminderen en om meer parkeerruimte voor personenvoertuigen op deze locatie te realiseren, worden de genoemde parkeerplaatsen voor bussen op het parkeerterrein langs de Kennedyboulevard opgeheven. Om te voorkomen dat er voor autobussen onvoldoende parkeergelegenheid ontstaat, worden op het parkeerterrein langs de Sportlaan ter hoogte van de aansluiting met de Egmonderstraatweg en de Voorstraat twee parkeerplaatsen voor bussen ingesteld.

De parkeerplaatsen worden voornamelijk gebruikt voor het gedurende langere tijd stallen van touringcars die passagiers van en naar hotels in Egmond brengen. Er is geen directe noodzaak om in de nabijheid van de boulevard auto’s touringcars te parkeren

Belangenafweging:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

In eerste instantie: het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. In andere instantie ook voor: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;het waarborgen van het op de juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;het gebruik en de waarborging van de juistheid van de registers die ingevolge deze wet worden bijgehouden; het voorkomen en bestrijden van fraude; de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van de Wegen VerkeersWet. Door de maatregelen wordt de overlast van het verkeer voor de bewoners verminderd en de bereikbaarheid van de locatie voor personenauto’s verbeterd. De bereikbaarheid van het gebied voor autobussen blijft, doordat alleen de locatie van parkeerplaatsen voor autobussen verandert, vergelijkbaar. De maatregelen zijn daarmee in het algemeen belang.

gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, heeft overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemandateerde medewerker van de politie. De gemandateerde medewerker heeft positief geadviseerd.

BESLUIT

 

  • 1.

    door het verwijderen van borden conform model E8-d RVV1990 alsmede het verwijderen van markering twee bestaande parkeerplaatsen voor autobussen op de parkeerplaats aan de Kennedyboulevard op te heffen overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening;

  • 2.

    door het plaatsen van borden conform model E8-d RVV1990 alsmede het aanbrengen van markering twee parkeerplaatsen voor autobussen in te stellen op het parkeerterrein langs de Sportlaan nabij de aansluiting met de Voorstraat / Egmonderstraatweg overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening;

  • 3.

    dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Bergen 30-3-2020

Burgemeester en wethouders van Bergen

Namens deze,

Jos Bekkers

medewerker verkeer

Mededelingen

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Ter inzage

Het besluit wordt gepubliceerd op de site “www.officielebekendmakingen.nl”.

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen, door middel van het indienen van een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken om een voorlopige voorziening, als u van mening bent, dat, gelet op alle belangen, onmiddellijke spoed dit noodzakelijk maakt. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.