Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 19660VergunningenOmgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Prinses Ireneweg 24 te Gulpen

Logo Gulpen-Wittem

[Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 3.10 van het Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wabo, medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ‘Kern Gulpen’ ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het woonhuis, gelegen aan de Prinses Ireneweg te Gulpen, kadastraal bekend gemeente Gulpen, sectie C, nummers 2722 en 2723.

 

Ter inzage

Het definitief besluit projectafwijkingsbesluit “Prinses Ireneweg 24 te Gulpen” en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 4 april 2020 tot en met 16 mei 2020 voor iedereen ter inzage.

Inzien kan via:

 

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 9:00 - 16:30uur, op donderdag van 9:00 tot 19:00uur en op vrijdag van 9:00 tot 12:30uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

 • 2.

  De gemeentelijke website: wwwe.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit).

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.PAprsireneweg24-VG01)

   

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden, beroep worden aangetekend. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8: 81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.