Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2020, 1951Ruimtelijke plannenGemeente Beesel - Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’

Logo Beesel

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 december 2019 het bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’ heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan ziet op de realisatie van een woonbegeleidingscentrum met 24 woonzorgeenheden voor 24-uurs zorg en gemeenschappelijke ruimten voor mensen met een beperking, met de daarbij behorende infrastructuur en terreininrichting aan de Rustoord te Reuver.

Het ontwerpplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Terinzagelegging bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 januari 2020 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij de klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage. Het plan en het besluit zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPRustoord-VA01.

Instellen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.