Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2020, 19361VergunningenBURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN Gilze en Rijen 

Logo Gilze en Rijen

gelet op het besluit van de raad d.d. 25 september 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gedelegeerd is aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Algemene wet bestuursrecht;

o v e r w e g e n d e :

dat het garanderen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen van de verkeersleefbaarheid de hoofddoelstellingen van het verkeer -en vervoersbeleid zijn;

dat een verzoek ingediend is om in de nabijheid van haar woning Krekelhorst 3 in Rijen, een parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en deze aan haar ter beschikking te stellen;

dat aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

dat het daarom wenselijk is dat haar een gehandicaptenparkeerplaats ter beschikking staat en dat niet op een andere wijze in een parkeerplaats kan worden voorzien;

dat het inrijden/wegrijden van de gehandicaptenparkeerplaats goed mogelijk is waardoor de verkeersveiligheid is gewaarborgd;

dat van de genoemde maatregel een effectieve bijdrage mag worden verwacht aan de invulling van het door de gemeente Gilze en Rijen gevoerde verkeers- en vervoersbeleid;

dat het belang van omwonenden en het algemeen belang van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid dat aan invoering van de maatregel ten grondslag ligt, tegen elkaar zijn afgewogen;

dat voldaan is aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gilze en Rijen.

b e s l u i t e n :

tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, zulks door het plaatsen van het bord E6 met onderbord vermeldende het kenteken, nabij de woning Krekelhorst 3 in Rijen, overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven.

Rijen, 24 maart 2020

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Pierre Kop, Domeinmanager Klant