Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2020, 19356Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 maart 2020, nr. Min-BuZa.2020.5096-22, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship Programme 2020)

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, en 6.4, sub a, b en c, en 6.5, sub a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, 6.4, sub a, b en c, en 6.5, sub a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Middle East North Africa Scholarship Programme 2020 gelden voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2020 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het MENA (Middle East North Africa) Scholarship Programme 2020 (MSP 2020).

Artikel 2

 • 1. Voor subsidieverlening in het kader van het Middle East North Africa Scholarship Programme 2020 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2020 een subsidieplafond van € 441.000.

 • 2. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

 • 1. Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle East North Africa Scholarship Programme 2020 worden ingediend naar aanleiding van een subsidieopenstelling waarvan mededeling wordt gedaan op www.nuffic.nl.

 • 2. Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle East North Africa Scholarship Programme 2020 worden ingediend aan de hand van een daartoe door de Minister vastgesteld aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier vermelde bescheiden.1

Artikel 4

De verdeling van de middelen vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste daaraan voldoen het eerst voor een subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2020, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die reeds voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Politieke Zaken, P.J. Kleiweg de Zwaan

BIJLAGE

Subsidiebeleidskader met betrekking tot het MENA (Middle East North Africa) Scholarship Programme (MSP) 2020

Het voorliggende subsidiebeleidskader vormt het richtsnoer voor de beoordeling van aanvragen voor een subsidie in het kader van het MENA-beurzenprogramma MSP 2020.

Shiraka

Het MENA-beurzenprogramma (MSP) is onderdeel van het Shiraka-programma.

 • Shiraka streeft naar een duurzame transitie in de Arabische regio die uiteindelijk leidt tot:

 • Pluralisme waarin culturele en religieuze verschillen geaccepteerd worden en waar een mate van inclusiviteit is;

 • Een rule of law die bescherming biedt aan burgerschap, mensenrechten en minderheden;

 • Gunstige condities voor het creëren van economische groei en werkgelegenheid.

Doelstelling MENA-beurzenprogramma

Het MENA-beurzenprogramma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan organisatorische capaciteitsopbouw in de deelnemende landen door het aanbieden van korte opleidingen aan mid-career professionals, die werkzaam zijn bij de overheid, NGO’s of in de private sector.Tweede doelstelling is het intensiveren van bilaterale relaties door opbouw en bestendiging van het alumninetwerk

Naast een instrument voor capaciteitsopbouw in specifieke vakgebieden waarbinnen kennisbehoefte bestaat, fungeert het MSP als instrument voor de posten om publieksdiplomatie te beoefenen in hun ambtsgebied. De relaties met de betreffende landen worden op deze wijze versterkt.

De ervaring die de bursalen opdoen tijdens de training of cursus in Nederland versterkt bovendien het beeld van Nederland als kennisland en draagt bij aan positieve beeldvorming over Nederland.

Binnen MSP wordt ernaar gestreefd 50% van de met de subsidie te verstrekken beurzen toe te kennen aan vrouwelijke kandidaten.

Voor het MSP 2020 worden middelen beschikbaar gesteld voor subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen.

Beschikbare middelen

Voor subsidieverstrekking in het kader van MSP 2020 voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen is in de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2020 in totaal € 441.000 beschikbaar.

Uitvoering en beheer

Nuffic voert het MSP 2020 uit namens de Minister van Buitenlandse Zaken op grond van een aan Nuffic verleend mandaat. Namens de Minister zal Nuffic subsidieaanvragen behandelen van en subsidie verstrekken aan (Nederlandse Hoger Onderwijs) instellingen (HO) om beurzen aan te bieden aan kandidaten uit de hierna genoemde landen van de MENA-regio.

Landen

Het programma beperkt zich voor de individuele beurzen tot de volgende 10 doellanden in de Arabische regio: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië.

Doelgroep

Het programma richt zich op kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

De kandidaat is een mid-career professional (tot 45 jaar).

De kandidaat is werkzaam in één van de doellanden van het MENA-beurzenprogramma 2020 (zie hierboven onder Landen), waarbij voor kandidaten uit Syrië (evenals overigens voor kandidaten uit de andere landen) geldt dat zij dienen te wonen en werken in één van de overige doellanden (Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko en Tunesië).

 • De kandidaat is niet werkzaam voor een organisatie die beschikt over eigen mogelijkheden voor stafontwikkeling.

 • De kandidaat is toegelaten tot de korte cursus waarvoor door de instelling subsidie wordt aangevraagd.

 • De werkgever van de kandidaat ondersteunt de beursaanvraag middels een positieve referentie.

 • De kandidaat is in bezit van een geldig identiteitsbewijs.

 • Een government statement maakt onderdeel uit van de beurs-aanvraag; indien deze door de lokale overheid verplicht is voor de doelgroep.

 • De kandidaat mag niet meer dan één beurs ontvangen voor cursussen die tegelijkertijd plaatsvinden.

Subsidieaanvragers

Voor subsidie voor beursverstrekking komen in aanmerking Nederlandse Onderwijsinstellingen (opleidingsinstituten) die korte (tussen de twee weken en 3 maanden) Engelstalige- Frans- en Spaanstalige cursussen op het niveau van Hoger Onderwijs (HO) dan wel Universitair Onderwijs aanbieden in de vakgebieden Economics, Commerce, Management and Accounting, Agriculture and Environment, Mathematics, Natural sciences and Computer sciences, Engineering, Law Public Administration, Public order and Safety, Humanities, Social sciences and Communication Arts. De onderwijsinstellingen moeten zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode Internationale Student (Code of Conduct) of zijn opgenomen op de lijst van Additionele Kenniscentra die participeren in het Orange Knowledge Programme. Beiden zijn te vinden op de website www.internationalstudy.nl.

Van aanvraag tot toekenning

Beursaanvraag

De kandidaat vraagt de MSP-beurs zelf aan bij één van de onderwijsinstellingen die voldoen aan de hierboven onder Subsidieaanvragers genoemde vereisten. De instelling toetst of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende cursus of training en of de kandidaat voldoet aan de hierboven onder Doelgroep genoemde criteria voor de doelgroep (eligibility criteria). De instelling bepaalt vervolgens voor welke kandidaten zij subsidie aanvraagt voor het verstrekken van een MSP-beurs.

Subsidieaanvraag

Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen. Het maximaal aantal beurzen waar subsidie voor kan worden ontvangen wordt bepaald per instelling aan de hand van de volgende criteria:

 • het voor de betreffende deadline beschikbare subsidiebudget;

 • de gemiddelde kosten van een beurs;

 • het aantal deelnemende instellingen;

 • het aantal beurzen waarvoor aan de instelling in een vorige ronde subsidie is toegekend (indien van toepassing).

Voor elke openstelling wordt op het aanvraagformulier de berekenwijze van het maximaal aantal beurzen waarvoor subsidie kan worden ontvangen vermeld.

Subsidieaanvragen dienen digitaal te worden ingediend middels een op de Nuffic website beschikbaar gesteld aanvraagformulier (www.nuffic.nl). Op het formulier is vermeld voor hoeveel beurzen maximaal een subsidie kan worden ontvangen en welke bescheiden met de aanvraag moeten worden meegestuurd en wat de overige aan de aanvraag gestelde eisen zijn.

Aanvraagtermijn

Nuffic stelt een aanvraagronde open voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het verstrekken van beurzen in het kader van MSP 2020, in de maand april. Hiervan (openstelling en uiterste termijn van indiening) wordt mededeling gedaan op www.nuffic.nl. In een aanvraagronde hebben onderwijsinstellingen circa 2 maanden de tijd (tussen de opening en sluiting van de subsidieaanvraagdeadline).

Toetsing en beoordeling aanvraag

De Nederlandse ambassades voor de deelnemende landen toetsen de beurskandidaten die de aanvrager in zijn aanvraag heeft opgenomen aan de onder Doelgroep genoemde eligibility criteria. Er wordt geen subsidie verstrekt voor beurzen aan kandidaten die niet aan deze criteria voldoen. De ambassades beoordelen de kandidaten vervolgens op grond van de volgende beoordelingscriteria:

 • De motivatie van de kandidaat.

 • In hoeverre de kandidaat de opgedane kennis kan implementeren in zijn organisatie en land.

 • In hoeverre de opgedane kennis bijdraagt aan de democratische transitie in het land.

 • In hoeverre de aanvraag van de kandidaat bijdraagt aan de speerpunten van de ambassade.

  De uitkomst van deze beoordeling wordt uitgedrukt in een score en resulteert in een ranking van kandidaten per land, teneinde via de subsidieverleningen de beurzen evenredig over de deelnemende landen te kunnen spreiden.

Selectie en subsidietoekenning

De besluiten op de subsidieaanvragen van de onderwijsinstellingen vloeien voort uit de ranking van de kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een beurs. De selectie van kandidaten wordt gedaan aan de hand van de ranking per land. De hoogst scorende kandidaten per land komen het eerst in aanmerking voor een beurs met dien verstande dat wordt gestreefd 50% van de beurzen aan vrouwen te geven. Ook wordt ernaar gestreefd bij de besteding van de beschikbare middelen te komen tot een evenwichtige spreiding van de aantallen beurzen over de doellanden. In de beschikkingen op de subsidieaanvragen wordt opgenomen of en zo ja, ten behoeve van beurzen voor welke kandidaten subsidie wordt toegekend.


X Noot
1

Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl.