Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 1933Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbesluit vergunningverlening op grond van Wet beheer rijkswaterstaatswerken tankstation Zierikzee, Rijkswaterstaat

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen vergunning te verlenen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken aan EG Retail (Netherlands) B.V. De aangevraagde activiteit betreft het houden en onderhouden van het brandstoffenverkooppunt te Zierikzee, Nieuwe Koolweg 4, 4301 SC Zierikzee in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Terinzagelegging

Vanaf 16 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 wordt een ieder die dat wenst in de gelegenheid gesteld de aanvraag, het ontwerpbesluit en andere van belang zijnde stukken in te zien.

Daartoe bestaan de volgende mogelijkheden:

  • 1. Op verzoek kan Rijkswaterstaat u de stukken per e-mail toezenden. Daarnaast bestaat er bij Rijkswaterstaat de mogelijkheid, op voorafgaande afspraak, de stukken te komen inzien op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor beide verzoeken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer 088-7974600.

  • 2. De stukken liggen gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 februari 2020 zowel schriftelijk als mondeling, zienswijzen inbrengen. Schriftelijk aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Vergunningverlening,

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de afdeling Vergunningverlening, telefoon: 088-7974600.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta E.B. Alwayn