Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalStaatscourant 2020, 19092VerkeersbesluitenGemeente Oldenzaal - verkeersbesluit fietspaden Graven Es

Logo Oldenzaal

reg.nr. 10939-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal;

Gelet op:

- artikel 15, eerste en tweede lid en artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994);

- artikel 2, lid 1, sub a en b van de WVW 1994 op basis waarvan verkeersbesluiten kunnen strekken tot in het belang van de veiligheid van het verkeer en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- artikel 2, lid 3, a van de WVW 1994 op basis waarvan verkeersbesluiten kunnen strekken tot in het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

- artikel 8 van de Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW),

- het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, alsook het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) 

Overwegingen ten aanzien van het ontwerpbesluit

- dat op 9 maart 2020 een verzoek een verzoek ingediend voor het nemen van een verkeersbesluit voor de aanleg van twee fietspaden in de Graven Es op gedeelte perceel kadastraal bekend onder nummer ODZ00 K5296 en op gedeelte ODZK1037 aan de Wieldraaierlaan tussen Erve Medenboer en Oude Oldenzaalsestraat en tussen het fietspad aan de Normandiëlaan en het kruispunt Erve Medenboer en Erve de Wel in Oldenzaal.

- dat in de huidige situatie sprake is van een voetpad;

- dat de verwachting is dat automobilisten overstappen op de (elektrische) fiets.

- dat het realiseren van fietspaden bijdraagt aan de ambitie van de gemeente Oldenzaal, om meer mensen op de fiets te krijgen.

- dat de aanleg van de fietspaden bijdraagt aan de duurzaamheid, luchtkwaliteit en milieu.

- dat er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen in het belang van de veiligheid van het verkeer en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

- dat het college bevoegd is om een verkeersbesluit te nemen en daarbij enige mate van beoordelingsruimte heeft en dat in het besluit een duidelijke belangenafweging moet zijn gemaakt waarbij het algemeen belang wordt afgewogen tegen het individuele belang. Het besluit moet berusten op de juiste feiten en omstandigheden.

- dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer niet in het geding komt.

- dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

- dat de verkeersborden en verkeerstekens volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en CROW 96B geplaatst moeten worden;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden over het tijdelijk afsluiten met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Deze heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen en het daarbij behorende verkeersbesluit.

- dat gelet op alle betrokken belangen en omstandigheden het verzekeren van de veiligheid van het verkeer en het beschermen van weggebruikers en passagiers gedurende de bouwwerkzaamheden in deze situatie belangrijker wordt geacht dan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

ONTWERPBESLUIT

Gelet op het vorenstaande en op artikel 2, lid 1, sub a en b en lid 3 van de WVW 1994 besluiten twee fietspaden aan te leggen in de Graven Es op gedeelte perceel kadastraal bekend onder nummer ODZ00 K5296 en op gedeelte ODZK1037 aan de Wieldraaierlaan tussen Erve Medenboer en Oude Oldenzaalsestraat en tussen het fietspad aan de Normandiëlaan en het kruispunt Erve Medenboer en Erve de Wel in Oldenzaal.

door het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens volgens de bij dit besluit behorende situatieschets:

daartoe moeten de volgende verkeersborden en verkeerstekens worden geplaatst volgens bijlage 1, hoofdstuk C van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW 1990) en volgens de bij dit besluit behorende situatieschets:

  • 1.

    bord B6 “Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg”

  • 2.

    bord G11 “Verplicht fietspad”

  • 3.

    bord G12 “Einde verplicht fietspad”

MEDEDELINGEN

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. De periode van ter inzage is van 8 april 2020 tot en met 19 mei 2020 De zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen de zienswijze termijn een afspraak maken. Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en hij belanghebbende is.

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de team Veiligheid, bereikbaar op telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Oldenzaal, 26 maart 2020

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders

Marcel Rolfes

medewerker APV/Bijzondere wetten