Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 19071VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit GPP Grote Waard te Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • - dat familielid van de aanvrager in het bezit is van een gehandicapten parkeerkaart;

  - dat aanvrager woonachtig is aan de Grote Waard te Zevenbergen;

  - dat genoemde familielid zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt is en hierdoor niet (lang) alleen (zonder toezicht) gelaten kan worden);

  - dat de parkeerdruk ter plaatsen zeer hoog is;

  - dat aanvrager de gemeente Moerdijk heeft verzocht om nabij haar woning een op kenteken gereserveerde gehandicapten parkeerplaats toe te wijzen;

  - die parkeerplaats is bedoeld voor het parkeren van het voertuig met kenteken XR-BL-85;

  - dat die aanvraag kan worden ingewilligd na besluit tot afwijken van het parkeerbeleid door het college, gezien de parkeerdruk ter plaatse, het gegeven dat het voertuig niet op eigen terrein kan worden geparkeerd en dat de aanvrager beschikt over een gehandicapten parkeerkaart van het kaarttype "bijrijder";

  - dat in dit geval - bij wijze van uitzonderingen – een voor de aanvrager gunstig gelegen bestaand parkeervak als zodanig wordt aangeduid;

  - dat er nabij de woning van de aanvrager geparkeerd kan worden;

  - dat het voor de aanvrager gewenst is daar een parkeervak, met bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken "XR-BL-85" aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

  - dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

   

 •  

Besluiten

- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken XR-BL-85, een parkeervak nabij de woning van de aanvrager, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

 

Zevenbergen 24 maart 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

E. Schoneveld

Loco-Burgemeester

Gemeente Moerdijk

M.E. De Groot

Loco-Gemeentesecretaris

Gemeente Moerdijk

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.