Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2020, 19050VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk gesloten verklaren voor al het verkeer met uitzondering van bouwverkeer en voetgangers van de Nieuw Neuzenweg en afsluiten fietspad aan Westbuitenhaven te Terneuzen.

Logo Waterschap Scheldestromen

 

De Programmamanager Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

Overwegende

- dat in het kader van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen een keerconstructie Buitenhaven West gebouwd wordt;

- dat dit het aanbrengen van een combiwand (deels vanuit de buitenhaven via schip) en deels vanaf het land betreft;

- dat deze werkzaamheden plaats vinden binnen de contouren van het fietspad dat is gelegen op het dijklichaam van de Buitenhaven West, tussen de Westsluis en het Kopje van Kanada;

- dat om veiligheidsredenen gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden genoemd fietspad volledig afgesloten wordt middels een hekwerk;

- dat fietsers via de N252, Lovenweg en Savoyaardsweg kunnen fietsen;

- dat het fietspad afgesloten wordt ter hoogte van de Scheldedijk om te voorkomen dat fietsers een doodlopend fietspad inrijden;

- dat de containerterminal ter hoogte van de Natriumweg en de dijkopgang aan het einde van de Innovatieweg via reguliere wegen nog wel bereikbaar zijn voor fietsers;

- dat het fietspad na voltooiing van de werkzaamheden weer opengesteld wordt (verwachting eind 2020);

- dat voor genoemde maatregel formeel gezien geen verkeersbesluit genomen hoeft te worden omdat genoemde maatregel is opgenomen in het Tracébesluit (d.d. 15 februari 2016);

- dat de Nieuw Neuzenweg gebruikt wordt als transportroute van materieel en materiaal dat via de dijkopgang van het Kopje van Kanada naar het werkvak (ter hoogte van de Buitenhaven West) gaat;

- dat de Nieuw Neuzenweg tevens gebruikt wordt voor grondtransporten vanaf de Nieuwe Sluis naar het gronddepot dat gelegen is aan de noordzijde van de Nieuw Neuzenweg;

- dat de Nieuw Neuzenweg ter hoogte van de Willemskerkeweg onoverzichtelijk is;

- dat de transportroute voor de werkzaamheden aan de keerconstructie in combinatie met grondtransportroute niet verantwoord te combineren is met fietsverkeer, voetgangers en overig gemotoriseerd verkeer op de Nieuw Neuzenweg;

- dat er geen bestemmingen aan de Nieuw Neuzenweg (m.u.v. Heijmans) zijn gelegen;

- dat in verband hiermee de Nieuw Neuzenweg middels bebording afgesloten wordt voor al het verkeer met uitzondering van bouwverkeer;

- dit omdat de Nieuw Neuzenweg één van de calamiteitenroutes is;

- en een fysieke afsluiting niet wenselijk is omdat de Nieuw Neuzenweg in geval van een calamiteit bij DOW of bij de Westerscheldetunnel, gebruikt moet worden voor de afwikkeling van verkeer;

- dat deze maatregel besproken is in het bereikbaarheidsteam wegverkeer Nieuwe Sluis d.d. 9-12-2019, waarin onder andere de politie en gemeente Terneuzen zitting hebben;

- dat de geslotenverklaring van de Nieuw Neuzenweg voor alle verkeer behalve bouwverkeer tot het einde van de werkzaamheden Sassevaart geldt, medio 2023;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg. Het mengen van bouwverkeer (zoals dumpers, vrachtwagens met grond en uitzonderlijke transporten) met doorgaand gemotoriseerd verkeer levert onveilige situaties op. Gemotoriseerd verkeer heeft de neiging het vaak langzamer rijdende bouwverkeer in te halen, zonder goed zicht te hebben op tegenliggers;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers. Op de Nieuw Neuzenweg rijden ook fietsers naar de omliggende bedrijven. Deze kwetsbare weggebruiker kan gemakkelijk over het hoofd gezien worden door bouwverkeer;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder. Het combineren van het bouwverkeer met regulier doorgaand verkeer resulteert bijvoorbeeld in kapot gereden bermen, omdat voertuigen om elkaar te passeren moeten uitwijken naar de bermen. De vele grondtransporten zorgen voor vervuiling van het wegdek met zand / modder. Als hier gemotoriseerd verkeer overheen rijdt geeft dat hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 19-03-2020);

- dat de maatregel is voorgelegd aan gemeente Terneuzen en dat de verkeerskundige van de gemeente d.d. 18-03-2020 ingestemd heeft met het voornemen;

- dat de maatregel is voorgelegd aan de provincie Zeeland en dat de rayonmedewerker van de provincie d.d. 19-03-2020 ingestemd heeft met het voornemen, met als voorwaarde dat er op de N252 vooraankondigingsborden geplaatst worden.

BESLUIT

Tot het instellen van:

een geslotenverklaring voor al het verkeer door het plaatsen van borden C01 in combinatie met een onderbord met de tekst ‘Met uitzondering van bouwverkeer’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van de Nieuw Neuzenweg / N252, Nieuw Neuzenweg / Innovatieweg en de opgang naar het Kopje van Kanada;

een geslotenverklaring voor voetgangers door het plaatsen van het bord C16 zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van de Nieuw Neuzenweg / N252, Nieuw Neuzenweg / Innovatieweg;

een geslotenverklaring voor al het verkeer door het plaatsen van hekwerk en borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op het fietspad op het dijklichaam vanaf de parkeerplaats bij het strand aan de Scheldedijk tot aan het Sluizencomplex;

Middelburg 20-03-2020

dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen

Namens deze,

ing. T. Goossen

Programmamanager Wegen

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.